عوامل مؤثر بر موفقیت کسب و کارهای کوچک و متوسط زراعی و باغی شهرستان زابل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته

2 دانشیار گروه ترویج و توسعه روستایی دانشگاه تبریز

چکیده

تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش شناسی توصیفی- همبستگی می باشد که با هدف شناسایی عوامل تأثیرگذار در موفقیت کسب و کارهای کوچک و متوسط زراعی و باغی شهرستان زابل انجام گرفت. جامعه آماری مشتمل بر مدیران 113 کسب و کار بود که از سال 1385 تا پایان سال 1389 از محل تسهیلات احداث بنگاههای کوچک و متوسط در زیربخشهای زراعت و باغبانی در روستاهای شهرستان زابل اقدام به تأسیس این کسب و کارها کرده بودند. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان تعداد 86 کسب و کار تعیین شد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. گردآوری داده ها و اطلاعات به صورت اسنادی و میدانی صورت پذیرفت که در بخش میدانی از پرسشنامه محقق ساخته که از طریق مصاحبه حضوری با مدیران این کسب و کارها تکمیل شد، استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق رگرسیون چندگانه به روش گام به گام با استفاده از نرم افزار SPSS19 انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که تجربه کار کشاورزی مدیران این کسب و کارها، تعداد اعضای خانوار مدیر، میزان وام دریافتی برای احداث کسب و کار، تحصیلات مدیر، سن مدیر، تعداد نیروی کار مشغول در کسب و کار، فاصله محل کسب و کار تا شهر و مقدار سطح زیرکشت بر موفقیت این کسب و کارها تأثیر معنی داری داشتند.

کلیدواژه‌ها