دوره و شماره: دوره 53، شماره 4، دی 1401 
بررسی تأثیر اسکان بر معیشت پایدار عشایر در شهرستان سمیرم

صفحه 919-934

10.22059/ijaedr.2021.293288.668843

طاهره قرقانی؛ غلامحسین عبداله زاده؛ محمدشریف شریف‌زاده؛ ایرج دهقان


عوامل روانشناختی مؤثر بر رفتار حفاظت از خاک کشاورزان شهرستان نورآباد

صفحه 1085-1101

10.22059/ijaedr.2022.336399.669118

سیما محمدی؛ رضوان قنبری موحد؛ افسانه عالی نژادیان بیدآبادی؛ فاطمه کریمی؛ سحر اختیاریان