عوامل فردی و آموزشی موثر بر دانش، نگرش و نیت کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی: مطالعه مقطعی مکرر (مورد مطالعه: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی،‌تهران، ایران

چکیده

کارآفرینی و کارآفرینان از عوامل مهم تحول در پیشرفت و توسعه کشور هستند. بنابراین، ضرورت دارد که این حوزه موضوعی مورد توجه ویژه پژوهشگران، برنامه­ریزان، و سیاست­گزاران قرار گیرد. هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سوال است که آیا سطح دانش، نگرش و نیت کارآفرینانه دانشجویان نسبت به سال­های گذشته تغییر یافته است یا خیر. و آیا تاثیرگذاری عوامل فردی و آموزشی بر دانش، نگرش و نیت کارآفرینانه دانشجویان با گذشت زمان تغییری یافته­اند یا خیر. پژوهش با استفاده از روش پیمایش مقطعی مکرر صورت گرفت. جامعه آماری، دانشجویان سال آخر کارشناسی کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع­طبیعی دانشگاه تهران در سال تحصیلی 93-92 (گروه الف) و 99-98 (گروه ب) بود که با استفاده از فرمول کوکران، نمونه آماری به­شمار 120 تن از گروه الف و 98 تن از گروه ب انتخاب شد. ابزار اصلی برای گردآوری داده­ها پرسشنامه بود. روایی و پایایی پرسشنامه با نظرخواهی از تعدادی از استادان و صاحب­نظران و محاسبه آلفای کرونباخ بررسی و تایید شد (دانش کارآفرینی= 82/0، نگرش کارآفرینی= 91/0، نیت کارآفرینانه= 88/0). داده­ها با استفاده از نرم­افزار SPSS و در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی تحلیل گردید. یافته­ها نشان داد سطح دانش، نگرش و نیت کارآفرینانه دانشجویان نسبت به سال­های گذشته تغییر نموده و به­طور معنی­داری ارتقا یافته است. یافته­های به­دست آمده از تاثیر دوره آموزش کارآفرینی، تجربه کارآفرینی، و داشتن خانواده کارآفرین بر دانش، نگرش و نیت کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی حکایت داشت. علاوه بر این، رابطه مثبت و معنی­داری بین متغیرهای دانش کارآفرینی و نگرش کارآفرینی با متغیر نیت کارآفرینانه دانشجویان مشاهده شد. در مجموع نتایج پژوهش، موضوع امیدبخش و انگیزه­آفرینی را نشان می­دهد که بالتبع، با بهبود قوانین و مقررات کارآفرینی و شاخص­های سهولت کسب­و­کار می­توان شاهد تبدیل نیت کارآفرینی افراد به فعالیت کارآفرینی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Abun, D., Foronda, S.L., Agoot, F., Belandres, M.L. & Magallanez, Th. (2018). Measuring entrepreneurial attitude and entrepreneurial intention of ABM grade XII, Senior High School Students of Divine Word Colleges in Region I, Philippines. International Journal of Applied Research, 4(4), 100-114.
 2. Ahl, H. (2006). Why research on women entrepreneurs needs new directions. Entrepreneurship Theory and Practice, 30(5), 595-921.
 3. Almeida, A. & Teixeira, A. (2017). On the work values of entrepreneurs and non-entrepreneurs: a European longitudinal study. Journal of Developmental Entrepreneurship, 22(2), 1750010.
 4. Amiri, A.N. & Moradi, Y. (2008). The Survey of Entrepreneurial Attitudes Barriers of Students. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 14(3), 45-67 (In Farsi)
 5. Aparicio, S., Urbano, D., & Audretsch, D.B. (2016). Institutional factors, opportunity entrepreneurship and economic growth: panel data evidence. Technological Forecasting and Social Change, 102, 45–61.
 6. Aslam, T.M., Sher Awan, A., Mahmood Khan, T. (2012). Entrepreneurial Intentions among University students of Punjab a Province of Pakistan. International Journal of Humanities and Social Science, 2 (1), 114-120.
 7. Asmara, H.W., Djatmika, E.T., & Indrawati, A. (2016). The Effect of Need for Achievement and Risk Taking Propensity on Entrepreneurial Intention through Entrepreneurial Attitude. IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM), 18(6), 117-126.
 8. Audet, J. (2004). A longitudinal study of the entrepreneurial intentions of university students. Academy of Entrepreneurship Journal, 10(1), 3-15.
 9. Baliyan, S., Mosia, P. & Baliyan, P. (2020). Gender Differences in Entrepreneurial Attitudes and Constraints: Do the Constraints Predict University Agriculture Graduates’ Attitudes towards Entrepreneurship? International Journal of Higher Education, 9(5), 259-273.
 10. BarNir, A., Watson, W. E. & Hutchins, H. M. (2011). Mediation and Moderated Mediation in the Relationship among Role Models, Self-Efficacy, Entrepreneurial Career Intention, and Gender. Journal of Applied Social Psychology, 41, 270–297.
 11. Ben Youssef, A., Boubaker, S., Omri, A., (2018). Entrepreneurship and sustainability: the need for innovative and institutional solutions. Technological Forecasting and Social Change, 129, 232–241.
 12. Castiglione, C., O. Licciardello, J. C. Sanchez, A. Rampullo, & C. Campione. (2013). Liquid Modernity and Entrepreneurship Orientation in University Students. Procedia, 84 (2013), 1250–1254.
 13. Dabic, M., Daim, T., Bayraktaroglu, E., Novak, I.  & Basic, M. (2012). Exploring gender differences in attitudes of university students towards entrepreneurship: an international survey. International Journal of Gender and Entrepreneurship, 4(3), 316-336.
 14. Fathelrahman Mansour, I. (2019). Gender Differences in Entrepreneurial Attitude & Intentions among university Students. International Conference on Advances in Business Management and Law (ICABML), 2(1),193-200.
 15. Guerrero, M., Rialp, J. & Urbano, D. (2008). The impact of desirability and feasibility on entrepreneurial intentions: A structural equation model. International Entrepreneurship and Management Journal, 4, 35-50.
 16. Halis, M. (2013). Kırgızistanda Üniversite Adaylarının Kariyer Güdüleri Ve Değerleri Ilişkisi: Bir Araştırma. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı 34.
 17. Kautonen, T., van Gelderen, M., & Fink, M. (2015). Robustness of the Theory of Planned Behavior in Predicting Entrepreneurial Intentions and Actions. Entrepreneurship Theory and Practice, 39(3), 655–674.
 18. Khorsandi Yamchi, A., Arefi, M., Bayat, N., Soleimani Motlagh, Kh. & Roshani Alibenehsi, H. (2015). Evaluating the entrepreneurship knowledge, abilities, attitudes and creativity of students (Case Study: Universities of Esfahan and Zanjan). Higher Education Letter, 8(29), 59-83 (In Farsi).
 19. Kritskaya, L. (2015). Effect of Entrepreneurship Education on Students’ Entrepreneurial Intentions. MSc Thesis, University of Agder, Russia.
 20. Krueger, N.F. (2007). What Lies Beneath? The Experiential Essence of Entrepreneurial Thinking. Entrepreneurship Theory & Practice, 31 (1), 123–138.
 21. Lai, Ch., Lv, W. & Jiang, Y. (2015). Entrepreneurial Knowledge and the Influence of Entrepreneurship Education on Students' Entrepreneurial Abilities. Open Journal of Social Sciences, 3(7), 1-6.
 22. Li, W., Qalati, S., Iqbal, Sh. & Hind, H. (2019). Impact of prior work experience on entrepreneurial intention and theory of planned behavior in context of Pakistan. International Journal of Advanced Research, 7(4), 874-887.
 23. Linan, F., & Chen, Y.W. (2009). Development and cross-cultural application of a specific instrument to measure entrepreneurial intentions. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(3), 593-617.
 24. Liu, X., Lin, C., Zhao, G. & Zhao, D. (2019). Research on the Effects of Entrepreneurial Education and Entrepreneurial Self-Efficacy on College Students’ Entrepreneurial Intention. Frontiers in Psychology, 10, 869. doi: 10.3389/fpsyg.2019.00869
 25. Majidi, D., Yasbolaghi Sharahi, B. & Alimohammadi, M. (2012). The effect of entrepreneurship education on the attitude and entrepreneurial spirit of Kharazmi University students. Journal of Skill Training, 1(1), 117-129. (In Farsi).
 26. Martínez-Gregorio, S., Badenes-Ribera, l. & Oliver, A. (2021).  Effect of entrepreneurship education on entrepreneurship intention and related outcomes in educational contexts: a meta-analysis. The International Journal of Management Education, 19(3), 100545.
 27. McManus, S., Gunnell, D., Copper, C., Bebbington, P., Howard, L. …. (2020). Prevalence of non-suicidal self-harm and service contact in England, 2000-14: repeated cross-sectional surveys of the general population. Lancet Psychiatry, 6(7), 573-581.
 28. Mehmood Khan, Sh., Rehman, M. & Abdul Rehman, Ch. (2016). Work experience and entrepreneurship: evidence from various industries of (Lahore) Pakistan. Science International, 28(1), 571-583.
 29. Mumtaz Begam, A. K., S. Munirah, & K. Halimahton. (2012). The Relationship between Educational Support and Entrepreneurial Intentions in Malaysian Higher Learning Institution. Paper presented on International Conference on Education and Educational Psychology. Procedia, 69, 2164–2173.
 30. Nyakudya, F.W., Simba, A. & Herrington, M. (2018). Entrepreneurship, gender gap and developing economies: the case of post-apartheid South Africa. Journal of Small Business and Entrepreneurship, 30(4): 293-324.
 31. Papzan, A., Karamyan, F., Zhoolideh, M., Gholami, M. (2015). Identifying the attitude of agricultural students toward entrepreneurship. Journal of Entrepreneurial Strategies in Agriculture, 2 (3), 1-8 (In Farsi)
 32. Pouratashi, M. (2016). Measuring and promoting entrepreneurial culture among agricultural students: Developing a conceptual model. First National Conference on Agriculture and Entrepreneurship, Tarbiat Modares University. (In Farsi)
 33. Pouratashi, M. (2018). Entrepreneurial university: From notion to operation. Tehran: ACECR Press. (In Farsi).
 34. Ramos, A.M. (2014). Entrepreneurial intention among Business Students in Batangas State University. Asia Pacific Journal of Management Research, 2(4), 1-6.
 35. Roxas, B. (2014). Effects of entrepreneurial knowledge on entrepreneurial intentions: a longitudinal study of selected South-East Asian business students. Journal of Education and Work, 27(4), 432–453.
 36. Serajzadeh, H. (2004). Longitudinal navigation: methodological features and problems. Journal of Social Problems of Iran, 3(44), 39-64. (In Farsi).
 37. Silva, J. L., Mohamad Saffril, H.A, Uli, J & Abu Samah, B. (2009).  A review of contract farming and factors that impinge youths acceptance to contract farming. European Journal of Social Sciences, 11(2), 328-338.
 38. Thompson, E.R. (2009). Individual Entrepreneurial Intent: Construct Clarification and Development of an Internationally Reliable Metric. Entrepreneurship Theory & Practice, 33(3), 669–694.
 39. Wang, W., Lu, W. & Millimgton, J.K. (2011). Determinants of Entrepreneurial Intention among College Students in China and USA. Journal of Global Entrepreneurship Research, 1(1), 35–44.
 40. Wei, X., Liu, X. & Sha, J. (2019). How Does the Entrepreneurship Education Influence the Students’ Innovation? Testing on the Multiple Mediation Model. Frontiers in Psychology, 10, 1557. doi: 10.3389/fpsyg.2019.01557
 41. Yaghoubi Farani , A., Motaghed, M. & Karimi, S. (2016). The Role of Entrepreneurial Knowledge and Skills in Developing Digital Entrepreneurial Intentions in Public Universities in Hamedan Province. Iranian Journal of Information Processing and Management, 31(3), 785-802. (In Farsi)