عوامل فردی و آموزشی موثر بر دانش، نگرش و نیت کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی: مطالعه مقطعی مکرر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

چکیده

کارآفرینی و کارآفرینان از عوامل مهم تحول در پیشرفت و توسعه کشور محسوب می‌شوند و لذا، ضرورت دارد که این حوزه موضوعی مورد توجه ویژه پژوهشگران، برنامه‌ریزان، و سیاست‌گزاران قرار گیرد. هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سوال است که آیا سطح دانش، نگرش و نیت کارآفرینانه دانشجویان نسبت به سال‌های گذشته تغییر یافته است یا خیر. و آیا تاثیرگذاری عوامل فردی و آموزشی بر دانش، نگرش و نیت کارآفرینانه دانشجویان با گذشت زمان تغییری یافته‌اند یا خیر. پژوهش با استفاده از روش پیمایش مقطعی مکرر صورت گرفت. جامعه آماری، دانشجویان سال آخر کارشناسی کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع‌طبیعی دانشگاه تهران در سال تحصیلی 93-92 (گروه الف) به تعداد 412 تن و 99-98 (گروه ب) به تعداد 407 تن بود که با استفاده از فرمول کوکران، نمونه آماری به‌شمار 120 تن از گروه الف و 98 تن از گروه ب انتخاب شد. ابزار اصلی برای گردآوری داده‌ها پرسشنامه بود. روایی و پایایی پرسشنامه با نظرخواهی از تعدادی از استادان و صاحب‌نظران و محاسبه آلفای کرونباخ بررسی و تایید شد (دانش کارآفرینی= 82/0، نگرش کارآفرینی= 91/0، نیت کارآفرینانه= 88/0). داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی تحلیل گردید. یافته‌ها نشان داد سطح دانش، نگرش و نیت کارآفرینانه دانشجویان نسبت به سال‌های گذشته تغییر نموده و به‌طور معنی‌داری ارتقا یافته است. یافته‌های به‌دست آمده از تاثیر دوره آموزش کارآفرینی، تجربه کارآفرینی، و داشتن خانواده کارآفرین بر دانش، نگرش و نیت کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی حکایت داشت. علاوه بر این، رابطه مثبت و معنی‌داری بین متغیرهای دانش کارآفرینی و نگرش کارآفرینی با متغیر نیت کارآفرینانه دانشجویان مشاهده شد. در مجموع، نتایج پژوهش موضوع امیدبخش و انگیزه‌آفرینی را نشان می‌دهد که بالتبع، با بهبود قوانین و مقررات کارآفرینی و شاخص‌های سهولت کسب‌و‌کار می‌توان شاهد تبدیل نیت کارآفرینی افراد به فعالیت کارآفرینی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات