پیش‌بینی قیمت و ارزش در معرض ریسک پسته ایران در بازار جهانی با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه میبد، میبد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد سیستم‌های مالی، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه میبد، میبد، ایران

چکیده

رقابت روزافزون آمریکا با ایران در بازار جهانی پسته، سبب شده ­است سهم این کشور در صادرات جهانی افزایش یابد و جایگزین سهم ایران شود. از طرفی در ساختار بازار انحصار چند جانبه، تغییرات قیمت جهانی محصول، وابستگی قوی نسبت به رقیبی دارد که سهم عمده­ای از بازار جهانی را در دست دارد. برای پیش­بینی ریسک و قیمت محصول با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی، نیاز به تخمین پارامترهای آماری قیمت است. با توجه به پیش­بینی روند بازار و تغییر رفتار بازار جهانی پسته در سال­های اخیر، سوابق اطلاعاتی مناسب و کافی در وضعیت جدید بازار وجود ندارد. در این مطالعه، برای پیش­بینی قیمت پسته ایران در بازار جهانی، از الگوی حرکت براونی هندسی با پارامترهای تخمینی از سری قیمتی محصول مشابه در وضعیت مشابه بازار جهانی استفاده شده ­است. بررسی­های انجام­شده در بازه 2018-1992 نشان داد که پارامترهای آماری قیمت صادراتی بادام می­تواند چارچوبی برای پیش­بینی قیمت صادراتی پسته و ریسک قیمت آن در رویکرد شبه­انحصاری بازار فراهم کند. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، عملکرد الگوی براونی هندسی در پیش­بینی قیمت جهانی پسته با احتساب رفتار بازار، از نظر شاخص تایل به متوسط 05/0 بهبود می­یابد. همچنین، بر مبنای سنجه­های ریسک از جمله ارزش در معرض ریسک و شاخص بی­ثباتی کوپاک، نوسان قیمت‌ پسته در بازه 2023-2019 کاهش خواهد یافت و در سطح اطمینان 99.9% حداقل قیمت هر تن پسته در سال 2023، 4461 دلار خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Adeli, A. Ghafari, H. & Shaygani, B. (2020). Studying the simultaneous effects of economic sanctions shocks on Iran's economic sectors. Applied economics studies, 9(34): 163-189. (In Farsi)
 2. Aminizadeh, M., Rafiee, H., Riahi, A. & Mehrparvar Hosseini, H. (2014). Pattern of Competitiveness of Pistachios World Premier Exporters in Iran's Importers Market. Agricultural Economics, 8(2): 41-68. (In Farsi)
 3. Amiri, F. (2009). Investigation effective factor on Iran’s pistachio exportation. International journal of marketing studies, 1(2): 35- 40.
 4. Angstmann, C.N. Henry, B.I. & Ortega-Piwonka, I. (2017). Generalized master equations and fractional Fokker–Planck equations from continuous time random walks with arbitrary initial conditions, Computers & Mathematics with Applications, 73(6): 1315-1324.
 5. Angstmann, C. Henry, B. & McGann, A. (2019). Time-fractional geometric Brownian motion from continuous time random walks. Physica A, 526, 121002.
 6. Askan, E. (2019). Economic analysis and marketing margin of pistachios in Turkey. Bulletin of the National Research Centre, https://doi.org/10.1186/s42269-019-0216-5.
 7. Basnarkov, L., Stojkoski, V., Utkovski, Z. & Kocarev, L. (2019). Option Pricing with Heavy-Tailed Distributions of Logarithmic Returns. International Journal of Theoretical and Applied Finance, 22(7): 1950041.
 8. Biabani, J., Abolhasani Hastiyani, A., Shayegani, B. & Haghgou, M. (2013). Stability of export and economic growth in Iran: estimation and predication from the perspective of GMDH neural network.  journal of economic growth and development research, 3(9): 99-112. (In Farsi)
 9. Bastian-Pinto, C.L., Teixeira Brandão, L.E., Ozorio, L.M., & Tavares do Poço A.F. (2021) A parameter based approach to single factor stochastic process selection for real options applications, The European Journal of Finance, 27(15), 1533-1552, DOI: 10.1080/1351847X.2021.1895859.
 10. Coppock, J.T. (1962). International Economic Instability. MC-Grow Hill:New York.
 11. Farajzadeh, Z. & Esmaeli, A. (2010). Analyzing price transmission in pistachio world market, Agricultural Economics and Development, 18(3): 69-98. (In Farsi)
 12. Farida Agustini, W. Restu Affianti, I. & Putri, E.R.M. (2018). Stock price prediction using geometric Brownian motion, Journal of Physics, Conf. Ser. 974 (012047)
 13. Food and Agriculture Organization (FAO) Retrieved july 1 2021 from https://www.fao.org /faostat/en/#data/ TCL.
 14. Ghorbanian, E. & Esmailie, A. (2009). Competition of Iran and America in pistachios global oligopoly market, Agricultural economics research, 2:225-242. (In Farsi)
 15. Heydari, A.  Keynia, F. Shahsavari Pour, N. & Sedaghat, R. (2016). An evolutionary hybrid method to predict pistachio price. International Conference on Reserarch In Science And Technology, Berlin. Germany.
 16. Heydari, A., Keynia, F., Shahsavari-Pour, N. & Sedaghat, R. (2017) An evolutionary hybrid method to predict pistachio price. Complex & Intelligent Systems. 3, 121–132.
 17. Hull, J.C. (2009). Options, Futures, and other Derivatives, Seventh Edition, Pearson Prentice, Hall, Inc.
 18. Liaghati, H., Nazari, M. & Avazdahandeh, S. (2017). Structural evolution of the pistachio global market with emphasis on the role of Iran, Journal of Agroecology, 7:186-199. (In Farsi)
 19. Mehrabi Boshrabadi, H. (2002). Review Of Factors Influencing Iran"S Share In The World Pistachio Market, Journal of Agricultural Economics and Development, 10(3): 85-102. (In Farsi)
 20. Mehrabi Boshrabadi, H., & Javdan, E. (2012). Forecasting World Market Structure of Iran's Pistachio Exports, Journal of Life Sciences, 6:701-707.
 21. Mirakbari, Z., Mojaverian, M., Rafiee, H. & Amirnezhad, H. (2020). Clustering Target Countries of Iranian Pistachio Exports Based on Hybrid Meta-Heuristic Algorithms, Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 51(3): 413-427. (In Farsi)
 22. Mohammadi, H. & Bahrami Nasab, M. (2014) Assessment of Effective Factors on Supply and Demand of Iran’s Pistachios Export (Vector Auto Regression Approach). Agricultural Economics, 7(4): 23-42. (In Farsi)
 23. Najafi, B. & Abdollahi Ezzatabadi, M. (2000). Factors affecting pistachio price fluctuations and problems arising from it. Agricultural Economics and Development, 17: 25–42. (In Farsi)
 24. Nikravesh, S., Yazdani, S., Yavari, G.R. & Kazemnejad, M. (2017). The Growth of Agricultural Sector and Marginal Propensity to Trade. Agricultural Economics, 11(4): 127-141. (In Farsi)
 25. Pishbahar, E.,Rahimi, J. Dashti, Gh. & Ghahremanzad, M. (2015). The effects of agricultural trade instability and volatility on growth of agricultural sector in Iran, Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 46(2): 299-310. (In Farsi)
 26. Raei, R. & Falahtalab, H. (2013). Application of Monte Carlo simulation and random walk process to value at risk forecasting. Financial engineering and securities management, 4(16):75-92. (In Farsi)
 27. Salami, H. & Mafi, H. (2018). Predicting Export prices of the Iranian Pistachio Based on Commercial Cycles: Application of Structural Time Series Model. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 49(4): 559-571. (In Farsi)
 28. Salami, H. & Sadafi Abkenar, S. (2019). A non-parametric Approach to Specifying Changes of Preferences German Consumers for the Iranian and U.S. Pistachios. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 50(1): 79-95. (In Farsi)
 29. Salehnia, N., Fallahi, M., Seifi, A. & Mahdavi Adeli, M. (2015). The estimation of natural gas daily spot prices with geometric Brownian motion model. Journal of Economic Modeling Research, 5(20): 7-54. (In Farsi)
 30. Sedaghat, R. (2011). FORECASTING OF THE WORLD PISTACHIO MARKET (SUPPLY, DEMAND AND PRICE). Acta Hortic (International Society for Horticultural Science), 912 (124): 819-826. (In Farsi)
 31. Stojkoski, V. Utkovski, Z. Basnarkov, L. & Kocarev, L. (2019). Cooperation dynamics in networked geometric Brownian motion. Phys. Rev. E, 99, 062312.
 32. Tahamipour, M.,Varahrami, V. & Ghavidel, V. (2019). Measuring Pistachio price risk and determining effective factors on it in the main producer provinces. Journal of Agricultural Economics researches, 11: 237-262. (In Farsi)
 33. Unesi, M. & Godarzi, M. (2016). Pistachio export price prediction using neural-fuzzy system (ANFIS), neural network (ANN) and Autoregressive ARIMA, 3rd international conference on research in science and technology. Berlin (2016).
 34. Zare, E. (2008). The structure of world and Iran's export market of almond. Pajouhesh-va-sazandegi, 21(1): 2-10. (In Farsi)