دوره و شماره: دوره 53، شماره 2، تیر 1401 
تدوین و اعتبار‌سنجی نظام آموزش محیط‌زیست در بخش کشاورزی

صفحه 399-430

10.22059/ijaedr.2021.329672.669079

سید جواد شجاعت الحسینی؛ محمدرضا شاه‌پسند؛ سید محمد شبیری؛ بهمن سعیدی پور


تحلیل عملکرد زنجیره ارزش گوشت گوسفند در استان لرستان

صفحه 481-495

10.22059/ijaedr.2022.331830.669089

جیران چام چام؛ علی اصغر میرک‌زاده؛ فرحناز رستمی؛ حجت ایزدخواستی


بررسی ارتباط بین امنیت آب و بعد کمی امنیت غذایی در پهنه‌های مختلف اقلیمی ایران

صفحه 497-514

10.22059/ijaedr.2022.330430.669083

مریم سالاری بردسیری؛ حسین مهرآبادی بشرآبادی؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ سمیه امیرتیموری؛ حمیدرضا میرزایی خلیل آبادی