تبیین سناریوهای معیشتی با محوریت استحصال و بهره برداری از آب باران در مناطق روستایی (مورد مطالعه: روستای نوآباد چهارمحال و بختیاری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهر کرد، چهارمحال و بختیاری، ایران.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه توسعه روستایی، دانشگاه شهرکرد، چهارمحال و بختیاری، ایران.

چکیده

استقرار ایران بر روی کمربند خشکی جهان، افزایش روز افزون جمعیت و نیاز به منابع آبی جدید، ضرورت بهره‌برداری و استفاده هرچه بهتر از کلیه آب‌های قابل استفاده اعم از منابع زیر زمینی، منابع سطحی و رواناب‌های حاصل از بارندگی را آشکار می‌سازد. هدف تبیین سناریوهای معیشتی با محوریت استحصال و بهره برداری از آب باران در مناطق روستایی (مورد مطالعه: روستای نوآباد چهارمحال و بختیاری) مورد مطالعه می‌باشد.که به‌منظور عملیاتی شدن هدف مذکور، با بررسی منابع معتبر داخلی و خارجی در زمینه موضوع تحقیق، میزان حجم رواناب قابل استحصال از بارندگی و همچنین نیاز آبی محصولات غالب روستا موردمحاسبه قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که میزان کل حجم رواناب حاصل از بارندگی برابر با 3/243486 متر مکعب می‌باشد. در ادامه با توجه به محاسبات رواناب و نیاز آبی گیاهان در منطقه مورد مطالعه، به ارائه سناریوهای کاربردی در زمینه میزان هکتار کشت با توجه به نیاز خالص آبیاری، درصد سود حاصله از فروش هر محصول برای هر خانوار، سود حاصله از فروش هر محصول برای هر خانوار(ریال)، ایده کار و ایجاد شغل در روستا با سرمایه حاصل از کشت محصولات پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها