بررسی رفتار عاملان بازار میوه در واکنش به تغییرات قیمت سطوح مختلف زنجیره عرضه در شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران

2 گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران، ایران

3 گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

چکیده

بررسی رفتار عاملان بازار در تعیین قیمت‌های بالاتر از سطح رقابتی، قدرت چانه‌زنی در کسب سودهای اقتصادی بیشتر را مشخص کرده و منجر به قدرت بازاری آنان می‌شود. این موضوع، بویژه از جنبه‌ی برابری در سیاست های قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی برای سیاست‌گذاران حائز اهمیت است. مصرف میوه نقش مهمی در تنوع رژیم غذایی و پیشگیری از بیماری های مزمن دارد. با وجود سهم به سزای این محصولات در تولیدات باغی از یک سو و همچنین نقش بی بدیل آنها در تامین امنیت غذایی خانوار از سوی دیگر، ضرورت دارد قدرت بازاری بازیگران زنجیره عرضه تحلیل شود. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی رفتار عاملان بازار میوه در هریک از حلقه‌های زنجیره عرضه با استفاده از داده های هفتگی در دوره زمانی 95-1390، در شهر تهران می‌باشد. یافته های پژوهش نشان داد که قدرت بازاری عمده‌فروش در تمامی محصولات به جز سیب و هندوانه از خرده‌فروش بیشتر است و عمده‌فروش در کل زنجیره بازاریابی بر سایر سطوح تسلط دارد. نتایج همچنین حاکی از رفتار رقابتی در بازار تمامی میوه‌ها به جز پرتقال بود و نهایتا واکنش متفاوت عاملان بازار به تغییرات نسبی قیمت‌ها در سطوح مختلف زنجیره عرضه مشاهده شد. لذا توصیه می‌گردد برنامه‌ریزان در تدوین سیاست های بازار به تعدیل رفتار عاملان بازار در برابر تغییرات نسبی قیمت‌ها در سطوح مختلف زنجیره عرضه اهتمام ورزند.

کلیدواژه‌ها