تأثیر ویژگی‌های فردی – خانوادگی بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، ایران

3 استاد، گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

امنیت غذایی یکی از عوامل حیاتی تأمین سلامت شخصی، خانوادگی و اجتماعی و یک نیاز بنیادین برای توسعه جامعه بشری است و مناطق روستایی تأمین‌کننده اصلی اقلام غذایی جامعه محسوب می‌شوند. با این وجود روستاییان همچنان از سطح پایین‌تری از امنیت غذایی در مقایسه با خانوارهای شهری برخوردارند. عوامل بسیاری بر امنیت غذایی اثر دارند، یکی از مهم‌ترین آن‌ها ویژگی‌های فردی و خانوادگی است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثرپذیری امنیت غذایی از این گروه از ویژگی‌ها بود. جامعه مورد مطالعه این تحقیق شامل خانوارهای روستایی دهستان شاوور (2624 خانوار) بود. حجم نمونه مورد مطالعه 300 خانوار بود که با استفاده از روش تصادفی با انتساب متناسب انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از رگرسیون لجسیتک استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که تنها حدود 62 درصد از خانوارهای مورد مطالعه از امنیت غذایی مناسب برخوردارند. از میان ویژگی‌های فردی و خانوادگی مورد مطالعه، متغیرهای سطح تحصیلات سرپرست خانوار، سن سرپرست خانوار، دارا بودن فرزند ذکور، دارا بودن فرد فعال در خانواده، دارا بودن فرد شاغل در بخش غیرکشاورزی و نیز دارا بودن فرد دارای بیماری زمینه‌ای بر امنیت غذایی خانوار از نظر آماری اثر معنی‌داری دارند. با توجه به اینکه این گروه از متغیرها تا حدود 30 درصد می‌توانند پیش‌بینی وضعیت امنیت غذایی خانوار را بهبود بخشند، بنابراین، مدیریت و بهبود وضعیت امنیت غذایی مستلزم توجه به این گروه از ویژگی‌ها در کنار سایر ویژگی‌ها نیز هست. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Anjeinu abu, G. (2016). Analysis of Factors affecting Security in Rural and Urban Farming Households of Benue State Nigeria. International Journal of Food Agricultural Economics. 4 (1), 55-68.
 2. Abdullah, Zhou, D., Shah, T., Ali, S., Ahmad, W., Din, I. U., & Ilyas, A. (2017). Factors affecting household food security in rural northern hinterland of Pakistan. Journal of the staudi society of agricultural sciences. Doi: https://doi.org/10.1016/j.jssas.2017.05.003.
 3. , Zhou, D., Shah, T., Sajjad, A., Ahmad, W., Din, L., & Ilyas, A. (2019). Factors affecting household food security in rural northern hinterland of Pakistan. Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences, 18 (2), 201-2010.
 4. Adjognon, G., Bloem, J.R., & Sanoh, A. (2021). The coronavirus pandemic and food security: Evidence from Mali. Food Policy, 101, 1-13.
 5. Akpalu, W., Christian, A., & Codjoe, S. N. (2018). Food access and subjective welfare in a developing country. Journal of Behavioral and Experimental Economics, 37, 34-39.
 6. Araish, ‌ Mohammad Baqir and Fathollahi, ‌ Zahra. (2020). Designing a food security model for rural families in Ilam province: Application of contextual theory. Journal of Rural and Development, 23 (4 (92)), 61-86
 7. Bashir, M. K., Schilizzi, S., & Pandit, R. (2012). The determinants of rural household food security in the Punjab, Pakistan: an econometric analysis. Working Paperr No. 122526, School of Agricultural and Resource Economics, University of Western Australia, Crawely, Australia.
 8. Christopher, B. (2020). Overcoming Global Food Security Challenges through Science and Solidarity. American Journal of Agricultural Economics, 103 (2), 422-447.
 9. Furong, L., Longyun, D., Zhengtao, Z., Zheye, W., Quanyuan, W., & Jianmin, Q. (2022). Multiscale analysis of factors affecting food security in China, 1980–2017. Environmental Science and Pollution Research, 29, 6511-6525. doi.org/10.1007/s11356-021-16125-1
 10. Food and Agriculture Organization (2008). what is Food Security?. access via. FAO.org
 11. Gemini, D., Amini, A., Qadmarzi, H., and Tavakoli, J. (2017). Food security and its consequences in rural areas Case study: Ravansar city. Journal of Spatial Planning, 7 (24), 130-113.
 12. Golabifar, J., Barati, A. A., and Kalantari, Kh. (2022). Investigating the access of rural households to food in Shavoor village. Rural Development Strategies. Doi: https://doi.org/10.22048/rdsj.2022.338514.2014.
 13. Golabifar, J., Barati, A. A., and Kalantari, Kh. (2021). A Study of Food Security in Iran and Presenting Strategies for Its Improvement with Emphasis on Rural Communities, Fifth International Congress on Agricultural Development, Natural Resources, Environment and Tourism of Iran, Tabriz.
 14. Hashemi Tabar, M., Akbari, A., and Darini, M. (2018). Analysis of factors affecting food security in rural areas of southern Kerman province. Quarterly Journal of Rural Economics and Development, 7 (2), 18-1.
 15. Kassie, M., Ndirtu, S. W., & Bekele, A. S. (2012). Determinants of Food Security in Kenya, a Gender Perspective. 86 th Annual Conference, April 16 – 18, 2012, Warwick University, Coventry, UK. No. 135124. Agricultural Economics Society, 2012.
 16. Keskin, B., & Demirbas, N. (2022). Is there a perfect way for food security measurement? Evaluation for Turkey. Progress in Nutrition, 24, 2-11. DOI 10.23751/pn.v24i1.11758
 17. Khanzadi, A., Sharif Karimi, M., and Shukri, M. (2018). Estimation of food emission in Kermanshah province with emphasis on FSI index. Journal of Agricultural Economics and Development, 32 (1), 82_69.
 18. Koohi, K. (2014). Food insecurity and social capital. Bioethics Quarterly, 4 (11), 192_161.
 19. Kulikov, I. M., & Minakov, I. A. (2019). Food Security: Problems and Prospects in Russia. Scientific Papers-Series Management Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 19(4), 141–147.
 20. Koohi, M. (2021). Food security and insecurity, food system and climate change. Journal of Water and Sustainable Development, 7 (4), 88-91.
 21. Long, M., Goncalves, L., Stretesky, P. B., & Defeyter, M. A. (2020). Food Insecurity in Advanced Capitalist Nations: A Review. Sustainability, 9 (12), 1-19.
 22. Merem, E. C., Twumasi, Y., Wesley, J., Alsarari, M., Fageir, S., Crisler, M., … & Washington, J. (2019). Regional assessment of the food security situation in West Africa with GIS. Food Pub Health, 9(2), 60–77.
 23. Mukhopadhyay, K., Thomassin, P. J., & Zhang, J. (2018). Food security in China at 2050: a global CGE exercise. Journal of Economic Structures, 7(1), 1-29. org/10.1186/s40008-017-0097-4
 24. Najafianzadeh, M., Mubarakabadi, A., Ranjbaran, M., and Nakhaei, M. R. (2014) . Prevalence of food insecurity in rural households of Arak city and the relationship between some socio-economic and demographic factors in it in 2014-2015. Iranian Journal of Nutrition Sciences and Food Industry, 4 (9), 44-35.
 25. Pourghasem, F., Pourjavid, S., & Alibeigi, A. (2013). Factors Affecting Nutritional Status of Rural Households in Kermanshah Township. Journal of Rural Research, 4(2), 347–364. https://doi.org/10.22059/jrur.2013.35649Pak
 26. Pakravan Cherodeh, M. R., Hosseini, S., and Nouri Naeini, S. (2020). Identifying socio-economic factors related to food security of households in urban and rural areas of Khuzestan province. Iranian Journal of Economic Research, 5 (83), 136-113.
 27. Savari, M., Shaban Ali Fami, H., and Daneshvar Ameri, J. (2014). Food security and the factors affecting it in the rural community of Diwandara city. Rural Research, 5 (2), 332-311.
 28. Saadi, H., and Moadeb, H. (2013). Measuring food security of female-headed households and the factors affecting it Case study: Razan city. Journal of Women in Development and Politics, 11 (3), 426-411.
 29. Statistics Center of Iran. (2021). General Population and Housing Census of Iran in 2021. Available at https://www.amar.org.ir
 30. Shukri, Naeem and Asari Arani, Abbas. (2020). Evaluation of factors affecting food security in Kermanshah province (application of quantum regression technique). Agricultural Economics Research, 1 (45), 202-181.