ارائه راهبرد توسعه شرکت‌های سهامی زراعی در ایران (مورد مطالعه: استان خراسان جنوبی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، تهران، ایران

2 استادیار مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

خرد و پراکندگی اراضی و استمرار خردشدن به دلایلی از جمله قانون ارث، مسایل و مشکلاتی است که از دهه 40 دامنه وسیع‏تری پیدا کرد و طی 40 سال اخیر، یکی از مشکلات اصلی بخش کشاورزی محسوب می­شود. شرکت‏های سهامی زراعی به عنوان یکی از انواع نظام­های بهره­برداری در راستای کمک به یکپارچه­سازی اراضی، در برخی مناطق موفقیت‏هایی داشته و در مواردی نیز با شکست مواجه شده‌اند. هدف اصلی این تحقیق شناسایی نقاط ضعف، قوت، تهدیدها و فرصت­های تشکیل شرکت­های سهامی زراعی، اولویت­بندی مشکلات و موانع پیش روی این شرکت­ها و اولویت­بندی راه­کارهای توسعه آنها در استان خراسان جنوبی است. پس از اولویت­بندی چالش­ها و راهکارهای توسعه شرکت­های سهامی زراعی، جهت دستیابی به اهداف تحقیق به تحلیل SWOT پرداخته شد. با توجه به امتیاز عوامل داخلی (قوت­ها و ضعف­ها) و عوامل خارجی (فرصت­ها و تهدیدها) که به ترتیب 43/2 و 51/2 بود، راهبرد مناسب جهت بهبود کارآمدی شرکت­های سهامی زراعی، بازنگری در برنامه­ بلندمدت شرکت­ها بر مبنای غلبه بر ضعف­های داخلی با تکیه بر استفاده از فرصت­های محیطی خواهد بود. مهمترین نقطه ضعف در این ماتریس، مکان‌یابی نامناسب شرکت­های سهامی زراعی بوده که در هنگام تشکیل این شرکت­ها لازم است مورد توجه قرار گیرد. شرکت­های سهامی زراعی می­بایست ضمن تمرکز بر محصولات با قابلیت فرآوری، بر جنبه­های نوآوری از رهگذر سرمایه فکر تمرکز نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Abodlahi, M. (1998). Operating systems, comparative studies of agricultural exploitation systems and evaluation of their performance in order to recognize the types and characteristics of optimal and suitable exploitation systems in Iran, Ministry of Agriculture, Deputy Directorate for Utilization Affairs, Office of Operational Design. (In Farsi).
 2. Alexander, W. G. (2009) Cooperation in the European Market Economics, Bombay, Asia
  Publishing
  , 2 (10): 540-549.
 3. Azkia, M. (2003). Special Issue of the First Conference of Agricultural Utilization Systems in Iran, Challenges and Options, Ministry of Jihad-e-Agriculture, Promotion Deputy, Office of Studies and Design of Operation Systems, Tehran, Olympic Hotel. (In Farsi)
 4. Bakhshi, M., Ranaie, M., Zamanipour, A & Falsoleiman, M. (2016). Investigating Factors Affecting Shareholders' Satisfaction with the Performance of Agricultural Corporation, Quarterly Journal Rural Development Strategies, 3(1): 127-139. (In Farsi)
 5. Chang, G. C. (2006). National Education Sector Development Plan: A Result-based Planning Handbook. UNESCO.
 6. Falsoleiman, M & Hajipour, M. (2014). Economic and social impacts of agricultural corporations (Sample: Sahlabad Agricultural Company in Nehbandan County), Journal of Geographical Studies of Arid Regions, 3(9,10): 47-66. (In Farsi)
 7. Hajipour, M & Falsoleiman, M. (2014). Investigating the Factors Influencing the Transversal of Agricultural Operating Systems Case Study: Villages of Sahl Abad -Nehbandan Agricultural Co., Journal of Geography and Urban-Regional Planning, 10:39-54. (In Farsi)
 8. Harfst, J., Wirth, P., Lintz, G. & Bieberstein, C. (2010). Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats of European Mining Regions (SWOT Report I). Leibniz Institute of Ecological and Regional Development (IOER), Dresden, Germany.
 9. Hitt, M., Duane, R. & Hoskisson, R. (2005). Strategic Management: Competitiveness and Globalization. Mason, Ohio: Thomson South-Western.
 10. Jourablu, M & Galini, H. (2003). Agricultural Corporations, Changing Agricultural Operating Systems, Optimal Use of Resources, First Conference of Agricultural Exploitation Systems, Iran, Tehran. (In Farsi)
 11. Kor, A. & Sharifzadeh, M. S. (2016). Analysis of Tobacco Cultivation Problems in Mazandaran Province, Journal of Agricultural Economics and Development Research, 47(4): 887-899. (In Farsi)
 12. Lawson, R (2000). Cooperatives and Poor: A Review within the Cooperative Movement,
  Geneva, International Labor Office.
 13. Malayim, Z. (2003). Cooperatives and Rural Poverty: Eight questions answered. Plunket development series, No. 1,Oxford.
 14. Motiee Langerudi, S. H., Rezvani, M. R., Faraji Sbokbar, H & Khajeh Shokuhi, A. (2000). Sustainability Analysis of Farm Farming Utilization Systems and Rural Production Cooperatives (Case study: Aq Qala County), Journal of Agricultural Economics and Development Research, 41(3):323-333. (In Farsi)
 15. Naseri, M., Farhadian, H., Abbasi, E & Khosrovani, F. (2015). Role of Agricultural Companies in Improving Membership Empowerment Indicators: A Case Study of Southern South Khorasan Province, Quartly Journal of Rural and Development, 18(2): 39-68. (In Farsi)
 16. Navisani, R. (2004). Farm size and exploitation systems, Journal of Jihad, 262:44-45. (In Farsi)
 17. Razeghi, M., Fami, H. S. & Rezaie, R. (2003). Analysis of Promoting Factors for the Use of Renewable Energies in Peasant Operational Systems in Tafresh County, Journal of Agricultural Economics and Development Research, 44(1):165-173. (In Farsi)
 18. Ulgen, H. & Mirze, S. K. (2004). Strategic Management .Istanbul: Literature Publication.450p.