ارائه راهبرد توسعه شرکت‌های سهامی زراعی در ایران (مورد مطالعه: استان خراسان جنوبی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

2 استادیار مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

خرد و پراکندگی اراضی و استمرار خردشدن به دلایلی ازجمله قانون ارث، مسایل و مشکلاتی است که از دهه چهل دامنه وسیع‏تری پیدا کرد و طی چهل سال اخیر، یکی از مشکلات اصلی بخش کشاورزی خرد و پراکندگی اراضی بوده است. شرکت‏های سهامی زراعی به عنوان یکی از انواع نظام های بهره برداری در راستای کمک به یکپارچه‌سازی اراضی، در برخی مناطق موفقیت‏هایی داشته و در مواردی نیز با شکست مواجه شدند. هدف اصلی این تحقیق شناسایی نقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصت تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی، اولویت بندی مشکلات و موانع پیش روی این شرکت‌ها و اولویت‌بندی راه‌کارهای توسعه آنها در استان خراسان جنوبی است. جهت دستیابی به اهداف تحقیق با استفاده از روش کمی-کیفی، پس از اولویت بندی چالش‌ها و راهکارهای توسعه شرکت‌های سهامی زراعی به تحلیل رهیافت SWOT پرداخته شد. باتوجه به امتیاز عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف) و عوامل خارجی (نقاط فرصت و تهدید) که به ترتیب 43/2 و 51/2 بوده، استراتژی مناسب جهت بهبود کارآمدی شرکت‌های سهامی زراعی، استراتژی مناسب، بازنگری در برنامه‌ بلندمدت شرکت‌ها بر مبنای غلبه بر ضعف‌های داخلی با تکیه بر استفاده از فرصت‌های محیطی خواهد بود. مهمترین نقطه ضعف در این ماتریس و باتوجه به امتیازات ارائه شده، مکان‌یابی نامناسب شرکت‌های سهامی زراعی بوده که در هنگام تشکیل این شرکت‌ها لازم است مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات