تحلیل اثر استراتژی‌های رقابتی بازاریابی کشاورزی بر توسعه زنجیره ارزش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه مدیریت و اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

در یک محیط مداوم در حال تغییر که تهدیدات و فرصت‌های عمده آن ناشی از رقابت شدید، تنوع زیستی در حال انجام، رقابتی و قدرت چانه‌زنی واسطه‌ها است، بقا و ادامه حیات در بخش کشاورزی به عملکرد، انعطاف‌پذیری و سازگاری آن به استراتژی‌های رقابتی و شیوه‌های نوآوری بازاریابی بستگی دارد. هدف از این پژوهش تحلیل اثر استراتژی‌های رقابتی بازاریابی کشاورزی بر توسعه زنجیره ارزش است. نوع پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت روش کار توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق مدیران، کارشناسان و کارکنان شرکت‌های تولیدی فراورده های لبنی در استان اردبیل در سال 1400 بود. روایی با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی و پایایی به وسیلة آلفای کرونباخ بررسی شد. جهت تجزیه‌وتحلیل فرضیه‏ها از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شد. داده‏ها با استفاده از نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس و اسمارت پی‌ال‌اس تجزیه‌وتحلیل شد. بر اساس یافته‌های پژوهش، استراتژی رقابتی بازاریابی کشاورزی بر توسعه زنجیره ارزش تأثیر مثبت و معنی‌دار می‌گذارد. یافتـه‌هـای ایـن پـژوهش مـی‌توانـد در حرکت شرکت‌های تولید‌کننده محصولات لنبی به سمت توجه بیشتر به توسعه زنجیره ارزش واقع شود.

کلیدواژه‌ها