مقایسه‌ی کارایی آماری روش استخراج دوگانه‌ی یک بعدی با دوگانه‌ی دوبعدی در ارزش‌گذاری مشروط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار اقتصاد کشاورزی، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

ارزش‌گذاری مشروط یکی از روش‌های استانداردی است که برای برآورد ارزش کالاها و خدمات غیربازاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. در کشور ما نیز این روش در طی چند سال اخیر خیلی زیاد به کار گرفته شده است. مطالعات بسیار زیادی با روش استخراج DBDC طراحی شده ولی تحلیل داده‌های آن‌ها با استفاده از مدل لوجیت که برای تحلیل داده‌های روش استخراج SBDC مناسب است، انجام شده است. تعداد کمی از مطالعات هم وجود دارند که به‌صورت SBDC طراحی و تحلیل داده‌های آن‌ها با استفاده از مدل لوجیت صورت گرفته است. هدف از استفاده از روش DBDC بالابردن کارایی برآوردها است، ولی وقتی تحلیل داده‌ها با استفاده از لوجیت انجام می‌شود، کارایی افزایش نمی‌یابد. بنابراین، در این مطالعه داده‌های SBDC با استفاده از مدل لوجیت و داده‌های DBDC با استفاده از مدل‌های به ظاهر نامرتبط پروبیت تحلیل شده و کارایی آماری برآوردها مقایسه‌ شد. نتایج نشان داد که واریانس ضرایب تمامی متغیرها در مدل پروبیت به ظاهر نامرتبط کمتر از مدل لوجیت است. همچنین، مبلغ تمایل به پرداخت در روش SBDC و DBDC به‌ترتیب 6524 و 6437 ریال برآورد گردید؛ و فاصله اطمینان تمایل به پرداخت برآورد شده در روش DBDC کمتر از SBDC است. پیشنهاد می‌شود، چنانچه از روش استخراج DBDC برای برآورد تمایل به پرداخت استفاده می‌شود، تحلیل داده‌ها با استفاده از مدل پروبیت به ظاهر نامرتبط انجام شود.

کلیدواژه‌ها


 1. Abedi, S., & Riahi, F. (2016). Estimated willingness to pay for value of recreation and conservation garden flowers in Karaj with contingent valuation method (CVM). Journal of Environmental and Natural Resource Economics, 1(2): 1-31. (In Farsi)
 2. Alberini, A. (1995). Optimal designs for discrete choice contingent valuation surveys: single-bound, double-bound, and bivariate models. Journal of Environmental Economics and Management, 28: 287-306.
 3. Amirnejad, H., & Amirteimoori, S. (2017). Comparison of two approaches (Double-Bounded and One- Half Bounded Dichotomous Choice methods) in Valuation of Recreational Resources: Case Study of Jiroft Konar Sandal hill. Journal of Agricultural Economics Research, 9(34): 175-192. (In Farsi)
 4. Amirnejad, H., Khalilian, S., & Assareh, M. H. (2006). The preservation and use values determination of Sisangan Forest Park, Nowshahr by using individual’s willingness-to-pay. Pajouhesh & Sazandegi, 72: 15-24. (In Farsi)
 5. Bagheri, A., Emadian, F., Amirnejad, H., and Moayyeri, M.H. (2014). Comparing Single, Double Bounded and One-Half Bounded Dichotomous Choice Approaches in Contingent Valuation Method for Recreation Use of Natural Resources. Online at: https://civilica.com/doc/278486.
 6. Bishop, R. C. & Heberlein, T. A. (1979). Measuring values of extra-market goods: are indirect measures biased? American Journal of Agricultural Economics, 61: 926-930.
 7. Cameron, T. A. & Quiggin, J. (1994). Estimation using contingent valuation data from a dichotomous choice with follow-up questionnaire. Journal of Environmental Economics and Management, 27: 218-234.
 8. Cameron, T. A., & James, M. D. (1987). Efficient Estimation methods for closed-ended contingent valuation surveys. The Review of Economics and Statistics, 69 (2): 269-276.
 9. Cheong Seng, H. (2016). Consumer Preference and Willingness to Pay for Annona Muricata (SOURSOP) Tea Leaves from Different Preparation and Drying Methods. Faculty of Science and Natural Resources Complex of Science and Technology, Forest Plantation and Agroforestry.
 10. DeShazo, J. R., & Fermo, G. (2002). Designing choice sets for stated preference methods: the effects of complexity on choice consistency. Journal of Environmental Economics and Management, 44: 123-143.
 11. Emami Meibodi, A., & Ghazi, M. (2008). An estimation of the recreational value of the Saee park in Tehran using the contingent valuation method (CV). Iranian Journal of Economic Research, 12(36): 187-202. (In Farsi)
 12. Eskandari, H., Noroozi, H., Naybandi atashi, M., Kalhori, S., & Rafiee, H. (2019). Estimating the willingness to pay for air quality improvement with emphasis on agriculture and natural resources in Ahvaz County. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 50(3): 451-465. (In Farsi)
 13. Fatthi, A., Yazdani, S., Hosseini, S., & Sadr, S. K. (2011). Recreational valuation of groundwater in Yazd-Ardakan plain. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 42-2(2): 153-162. (In Farsi)
 14. Fazollahi, E., & Fattahi, A. (2016). Investigating the effect of interest rate on the willingness to pay for the protection of Caspian Sea. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 46(4): 807-816. (In Farsi)
 15. Greene, W. H. 2002. Econometric Analysis, Fifth edition, Prentice Hall.
 16. Hanemann, M., Loomis, J., & Kanninen, B. (1991). Statistical efficiency of double-bounded dichotomous choice contingent valuation. American Journal of Agricultural Economics, 73(4): 1255-1263.
 17. Hanemann, W. M. (1984). Welfare evaluation in contingent valuation experiments with discrete responses. American Journal of Agricultural Economics, 66: 332-341.
 18. Hanemann, W. M. (1985). Some issues in continuous and discrete response contingent valuation studies. Northeastern Journal of Agricultural and Resource Economics, 14(1): 5-13.
 19. Johansson, P., Kristrom, B. & Maler, K.G. (1989). Welfare evaluations in contingent valuation experiments with discrete response data: comment. American Journal of Agricultural Economics, 71(4): 1054-1056.
 20. Khodaverdizadeh, M., Kavousi, M., Hayati, B., & Molaei, M. (2009). Estimation of recreation value and determining the factors effective in visitor's WTP for Saint Stepanus church using the heckman two-stage and contingent valuation methods. World Applied Science Journal, 6(6): 808-817.
 21. Knapp, T., Kovacs, K., Huang, Q., Henry, C., Nayga, R., Popp, J. & Dixon, B. (2018). Willingness to pay for irrigation water when groundwater is scarce. Agricultural water management, 195: 133-141.
 22. Krinsky, I., & Robb, A. L. (1986). On approximating the statistical properties of elasticities. Review of Economics and Statistics, 68:715-19.
 23. Makwinja, R., Kosamu, I. B. M. & Kaonga, C. C. (2019). Determinants and values of willingness to pay for water quality improvement: Insights from Chia Lagoon, Malawi. Sustainability, 11(17): 4690.
 24. Martinez-Espineira, R., & Lyssenko, N. (2012). Alternative approaches to dealing with respondent uncertainty in contingent valuation: A comparative analysis. Journal of Environmental Management, 93: 130-139
 25. Molaei, M., Ghahremanzadeh, M., & Mehdizadeh, Y. (2009). Estimating recreational value of Maku Sardar palace and determining effective factors on the visitors' willingness for payment. Economic Modelling, 3(2): 173-193. (In Farsi)
 26. Molaei, M., Sharzeie, Gh. A., & Yazdani, S., (2010). The impact of different approaches of questionnaire eliciting on the willingness to pay in contingent valuation methods (case study: Arasbaran forests ecosystem). Journal of Economic Research (Tahghighat-E-Eghtesadi), 45(1): 159-181. (In Farsi)
 27. Molaei, M., Yazdani, S., Sharzehei, Gh. A., & Gas, A. C. (2009). Estimating preservation value of Arasbaran Forests ecosystem using contingent valuation method. Agricultural Economics, 3(2): 37- 64. (In Farsi)
 28. Moore, Ch. C., Holmes, T. P. & Bell, K. P. (2011). An attribute-based approach to contingent valuation of forest protection programs. Journal of Forest Economics, 17: 35–52.
 29. Nikoukar, A., & Fazeli Hagh panah, E. (2020). Identifying the determinants of Mashhad Citizens' willingness to pay for herbal teas. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 51(3): 487-498. (In Farsi)
 30. Paroon, S., & Esmaeili, (2008). Recreation valuation of mangrove forest in Hormozgan province. Iranian Journal of Economics and Agriculture, 2(3): 105-118.
 31. Pishbahar, E., & Rahimi, J. (2018). Estimation and simulation of willingness-to-pay for Siminehrood agricultural water in the Boukan plain: application of bootstrapping approach. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 49(3): 429-438. (In Farsi)
 32. Walsh, S., Cullinan, J., & Flannery, D. (2019). Exploring Heterogeneity in Willingness to Pay for the Attributes of Higher Education Institutions. Oxford Economic Papers, 71(1): 203-224.