دوره و شماره: دوره 53، شماره 3، مهر 1401 
تحلیل آماری-فضایی تغییرات عملکرد برنج، گندم و جو در سواحل جنوبی خزر

صفحه 627-645

10.22059/ijaedr.2020.288626.668809

حدیث صادقی؛ حسین محمدی؛ علی اکبر شمسی پور؛ سعید بازگیر؛ مصطفی کریمی احمد آباد؛ سعید صوفی زاده


عوامل مؤثر برتوسعه شرکت‌های دانش‌بنیان کشاورزی در غرب ایران

صفحه 671-695

10.22059/ijaedr.2021.328763.669073

گلاره جمشیدنژاد؛ مرجان واحدی؛ علیرضا پورسعید؛ حامد چهارسوقی امین


تحلیل روند تغییرات توسعه کشاورزی در بین استان‌ها

صفحه 723-737

10.22059/ijaedr.2021.331372.669086

نگین فلاح حقیقی؛ قاسم رمضانپور نرگسی؛ غلامحسین عبدالله‌زاده؛ زینب شریفی


بررسی هم حرکتی بازار انواع گوشت و عوامل اثرگذار بر آن در ایران

صفحه 787-803

10.22059/ijaedr.2022.334560.669106

عمران طاهری ریکنده؛ حامد رفیعی؛ سید صفدر حسینی؛ امیرحسین چیذری