مدیریت ریسک پرتفوی در بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از روش برتری تصادفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه اقتصادکشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 استادیار گروه اقتصادکشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سرمایه‌گذاران در بازارسرمایه، انتخاب پرتفویی است که از لحاظ سودآوری و ریسک بهینه باشد. هدف مطالعه‌ی حاضر مقایسه سودآوری و درجه ریسک پرتفوی‌های حاوی درصدهای متفاوتی از سهام گروه‌های کشاورزی و صنایع غذایی به همراه سایر صنایع، بریکدیگر می‌باشد. برای این منظور بازده روزانه 18 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران برای گروه فلزات، کشاورزی، صنایع غذایی، بانکی، پتروشیمی و شیمیایی طی بازه زمانی 99-1398 جمع آوری و در قالب 11 پرتفوی دسته‌بندی گردید. بازده پرتفوی‌ها شبیه‌سازی شد و بهترین پرتفوی‌ها بر اساس معیارهای برتری تصادفی تعیین شد. نتایج نشان داد اگر درجه‌ی ریسک‌گریزی افراد مشخص نباشد پرتفوی 10 و 6 که به ترتیب دارای 30 و 25 درصد از سهام گروه کشاورزی و صنایع غذایی می‌باشد، پرتفوی‌های برتر هستند و اگر درجه ریسک گریزی افراد مشخص باشد، پرتفوی شماره 11 با 30 درصد از سهام گروه کشاورزی و صنایع غذایی بهترین پرتفوی درمیان پرتفوی‌های ریسکی است. همچنین برای افراد با درجه ریسک‌گریزی کمتر پرتفوی 6 با 25 درصد از سهام کشاورزی و صنایع غذایی و 20 درصد از گروه پتروشیمی و پرتفوی 4 با 80 درصد از گروه پتروشیمی و بدون سهام صنایع غذایی و کشاورزی پرتفوی‌های برتر هستند و برای افراد با درجه ریسک‌گریزی بیش‌تر پرتفوی 10 و 2 به ترتیب با 30 و 10 درصد از سهام گروه کشاورزی و صنایع غذایی، بر پرتفوی‌های دیگر برتری دارند. پرتفوی‌های برتر درصد بیش‌تری از سهام کشاورزی و صنایع غذایی را دارا است و بالاترین درصد سهم مربوط به سهام گروه پتروشیمی است. بنابراین، سهام گروه کشاورزی و صنایع غذایی درکنار سایر سهام می‌تواند کمک به برتری پرتفوی نماید. همچنین با افزیش درصد سهام پتروشیمی در پرتفوی می توان مطلوبیت را حداکثرنمود.

کلیدواژه‌ها


 1. Abbes, B., & Trichilli, Y. (2015). Islamic stock markets and potential diversification benefits. Borsa İstanbul Review, 15 (2), 93-105.
 2. Afshar Kazemi, M.A., Khalili Araghi, M., & Kiayi, A.S. (2012). Selection of portfolios in Tehran Stock Exchange by combining data envelopment analysis (DEA) and ideal planning (GP). Journal of Financial Knowledge of Securities Analysis, 5(13), 49-63. (In Farsi)
 3. Alkhazali, O.M., & Zoubi, T.A. (2020). Gold and portfolio diversification: A stochastic dominance analysis of the Dow Jones Islamic indices. Pacific-Basin Finance Journal, 60, 101264.
 4. AlKhazali, O.M., Lean, H., Mirzaie, A., & A.Zoubi, T. (2020). Comparison of the gold-oil portfolio and oil portfolio: A stochastic dominance approach. Finance Research papers, 101670.
 5. Ansari, V., & Salami, H. (2014). Evaluating the policies of the demand side of the economy on the growth of agricultural production in Iran. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 45(1), 1-22. (In Farsi)
 6. Anvari Rostami, A.A., Semnani, B. (2004). Factors affecting the attractiveness of Tehran Stock Market. Journal Accounting and Auditing Reviews, 11(35), 116-122. (In Farsi)
 7. Badri, A., Arab Mazar Yazdi, M., Hamidi Zadeh, M.R., & Abdolbaghi, A. (2013). Stochastic dominance based on the value and risk-averse behavior of investors in Tehran Stock Exchange. Journal of Asset Management and Financing, 1(1), 45-62. (In Farsi)
 8. Chkili, W. (2017). Is gold a hedge or safe haven for Islamic stock market movements? A markov switching approach. Journal of Multinational Financial Management, 42, 152-163.
 9. Donyaye Bourse. (2020). Food and Agriculture Stocks: The future of food symbols in the stock market in Donyaye Bourse. Retrieved November 11 2020, from https://donyayebourse.com/fa/content/opinion/80853/.
 10. El Alaoui, A., Dewandaru, G., Saiful Azhar, S., & Mansu, R. (2015). Linkages and co-movement between international stock market returns: The case of dow jones islamic dubai financial market index. Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, 36, 53-70.
 11. Fathi, F., Sheikhzeinoddin, A., & Talebnejad, R. (2020). Environmental and economic risk management of seed maize production in Iran. Journal of Cleaner Production, 258, 120772.
 12. Gokmenoglua, K., & Fazlollahi, N. (2015). The interactions among gold, oil, and stock market: Evidence from S & P500. Procedia Economics and Finance Journal, 25, 478-488.
 13. Hardaker, J. B., Huirne, R. B. M., & Anderson, J. R. (2004). Coping with Risk in Agriculture. CAB International, New York.
 14. Hoang, T., H., V., Lean, H.H., & Wong, W.K. (2015). Is gold good for portfolio diversification? A stochastic dominance analysis of the Paris stock exchange. International Review of Financial Analysis, 42, 98-108.
 15. Kiani Harchegani, M., Nabavi CHashmi, S.A., & Memarian, A. (2014). Stock portfolio optimization based on the minimum level of total risk acceptance and its components using genetic algorithm method. Journal of Scientific-Research Investment Knowledge, 3(11), 125-164. (In Farsi)
 16. Maghyereh, A., Abdoha, H., & Awartanib, B. (2019). Connectedness and hedging between gold and Islamic securities: A new evidence from time-frequency domain Pacific-Basin Finance Journal, 54, 13-28.
 17. Pirai, kh., Shahsavar, M.R. (2009). The effect of macroeconomic variables on the Iranian stock market. Journal of Economic Research, 1, 21-38. (In Farsi)
 18. Pishbahar, E., & Baghestani, M. (2017). Investigating the economic effects of world food and oil prices on macroeconomic variables in Iran. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 48(2), 197-209. (In Farsi)
 19. Rizvi, S., Arshad, S., & Alam, N. (2015). Crises and contagion in Asia pacific Islamic v/s conventional markets. Pacific-Basin Finance Journal, 34, 315-326.
 20. Sabetfar, P., & Farahani, R. (2016). Portfolio diversification using factor analysis approach in Tehran Stock Exchange. International Conference on Management and Accounting: Nikan Higher Education Institute, Tehran. (In Farsi)
 21. Saiti, B., Bacha, O., & Masih, M. (2014). The diversification benefits from Islamic investment during the financial turmoil: The case for the US-based equity investors. Borsa İstanbul Review, 14 (4), 196-211.
 22. Shamsuddin, A. (2014). Are Dow Jones Islamic equity indices exposed to interest rate risk? Economic Modelling, 39, 273-281.
 23. Torkamani, J., & Hosseini, A. (2006). Determining the optimal portfolio in the stock exchange, using the value index in risky conditions. Iranian Economic Research, 8(29), 75-92. (In Farsi)
 24. Zibai, M., & Mirzai, A. (2015). Determining the best option for pistachio supplementary insurance contract in Rafsanjan region: Application of stochastic dominance criteria. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 46(3), 569-577. (In Farsi)