عوامل مؤثر برتوسعه شرکت‌های دانش‌بنیان کشاورزی در غرب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران

2 استادیار و عضو هیات علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران

3 استاد و عضو هیأت علمی گروه ترویج آموزش کشاورزی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران

4 استادیار و عضو هیأت علمی گروه ترویج آموزش کشاورزی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران

چکیده

شرکت­های دانش­بنیان به عنوان موتور توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه مطرح می­باشند. اما این شرکت­ها در غرب ایران رشد قابل ملاحظه­ای نداشته­اند، پژوهش کمی حاضر با هدف شناسایی عوامل­ مؤثر بر توسعه شرکت­های دانش­بنیان کشاورزی در غرب ایران به صورت توصیفی-همبستگی انجام شد. جامعه آماری پژوهش را کارشناسان 45 شرکت­ دانش­بنیان کشاورزی غرب کشور به تعداد 276 نفر تشکیل دادند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار spss16  و PLS3 نشان داد که مدل مورد بررسی پژوهش حاصل از مبانی نظری و مصاحبه با مدیرعامل شرکت­های دانش­بنیان برازش مناسبی دارد، مقدار ضریب تعیین چندگانه برای معادلة ساختاری اصلی 79/0 شده که این مقدار نشان می­دهد متغیرهای مستقل برون­زای پژوهش شامل آرمان­ها، عامل آموزشی-پژوهشی، اقتصادی، سیاستی-قانونی، مدیریتی و مشارکتی توانسته­اند حدود 79/0 از تغییرات متغیر توسعة شرکت­های دانش­بنیان کشاورزی را پیش­بینی کنند. عامل سیاستی-قانونی اولویت اول و عامل­های مدیریتی، مشارکتی، آموزشی-پژوهشی، اقتصادی و آرمان­ها به ترتیب رتبه­های دوم تا ششم را دارند. لازم است کلیه سازمان­های متولی رشد و توسعه شرکت­های دانش­بنیان کشاورزی توجه جدی و اساسی را به گویه­ها و مؤلفه­های مشخص شده در تحقیق جهت توسعه و پیشرفت شرکت­های دانش­بنیان کشاورزی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها