شناسایی و واکاوی کنشگران شبکه نوآوری ایمنی غذایی کشاورزی ایران: کاربرد رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد، ترویج و توسعه کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران، کرج، ایران

4 استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

جمعیت جهان پیوسته در حال افزایش است به طوری که سازمان ملل متحد پیش‌بینی کرده است که جمعیت از هفت میلیارد نفری جهان به هشت میلیارد در سال 2025 و 6/9 میلیارد در سال 2050 افزایش خواهد یافت. نیاز به تأمین مواد غذایی به توجه به نرخ رشد جمعیت همچنین افزایش 20 درصدی مصرف سالانه مواد غذایی در دهه اخیر باعث به کارگیری حداکثری از زمین‌های زراعی، کودها و سموم شیمیایی و تغییر ژنتیکی برای افزایش تولید محصولات غذایی کشاورزی شده است. این امر موجب ایجاد مشکلات زیست‌محیطی، آلودگی اکوسیستم و مهم‌تر از آن آلودگی مواد غذایی و ناامنی تغذیه و به خطر افتادن سلامت انسان و بروز انواع بیماری‌ها، مسمومیت‌ها و سرطان‌ها شده است. از مهم‌ترینمهم‌ترین منابع ایجاد مزیت رقابتی در این راه، ظرفیت نوآوری است که با وجود اهمیت بالای آن، موفقیت نیازمند دسترسی به دانش جدید است. با توجه به هزینه‌بر و زمان‌بر بودن خلق دانش جدید توسط یک سازمان مجزا و اینکه همه دانش مورد نیاز نوآوری و افراد باهوش، نوآور و خلاق در یک سازمان وجود ندارند، به کارگیری شبکه نوآوری متشکل از کنشگران مختلف مرتبط با ایمنی غذایی راه‌کاری مناسب و مفیدی جهت استفاده حداکثر از دانش جهت خلق نوآوری در این زمینه می‌باشد. این پژوهش با بهره‌گیری از روش تحقیق کیفی- کمی انجام شده است. جهت جمع‌آوری اطلاعات و شناسایی شبکه نوآوری ایمنی غذایی از روش نمونه‌گیری گلوله برفی و مصاحبه عمیق با متخصصان و کارشنان در سازمان‌/شرکت‌های مرتبط با ایمنی غذایی کشاورزی در بخش کیفی و از پرسشنامه در بخش کمی تحقیق استفاده گردید. پس از شناسایی شبکه نوآوری با طراحی پرسشنامه حاصل از بخش کیفی با جمع‌آوری اطلاعات از جامعه کارشناسان و متخصصان حوزه ایمنی غذایی به دنبال ترسیم روابط مابین کنشگران و بررسی شاخص‌های شبکه با استفاده از نرم‌افزار UCINET می‌باشد. یافته‌های این پژوهش 21 سازمان را به عنوان کنشگران این شبکه شناسایی نمود که هشت کنشگر از جمله سازمان غذا و دارو، گروه صنایع غذایی و سایر کنشگران اصلی و مرکزی و همچنین 13 کنشگر دیگر از جمله گروه بهداشت و ایمنی غذایی، آزمایشگاه کنترل کیفیت سازمان غذا و دارو و سایر کنشگرانی پیرامونی بودند.

کلیدواژه‌ها


 1. Agrawal A, Pandey RS, Sharma B (2010) Water pollution with special reference to pesticide contamination in India. J Water Res Prot 2(5):432–448.
 2. Anderson, U. M. Forsgren, and U. Holm. (2002). the strategic impact of external networks: Subsidiary performance and competence development in multinational corporation. Strategic Management Journal. 23, no. 11: 979–96.
 3. Anon (1993). The environmental effects of pesticide drift, Peterborough: English Nature. 9–17. Benefits of pesticides and crop protection chemicals. In: Crop life America. Available from http://www.croplifeamerica.org/crop-protection/benefits. Accessed Dec 22, 2014
 4. Arab, M., Abedi, A., Soleymani, M. h. and Darzi N., A. (2015). The role of water efficiency in food security. Eighth Congress of Pioneers of Progress. University of Tehran, November 19, 2015.
 5. Argote, L., Ingram, P., M Levine, J. and Moreland, R. (2000). Knowledge Transfer in Organizations: Learning from the Experience of Others. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 82(1).
 6. Axelrod R (1997) the complexity of cooperation. Agent-based models of competition and collaboration. Princeton University Press, Princeton, NJ.
 7. Axelrod R (1997) the complexity of cooperation. Agent-based models of competition and collaboration. Princeton University Press, Princeton, NJ.
 8. Babania, S. and Vakilpour, M. H. (2016). Environmental effects of chemical price liberalization on agricultural products. Scientific-Extension Quarterly Science Promotion, 7 (11), October 2016.
 9. Badaracco, J. L. (1991). The knowledge link: How firms compete through strategic alliances. Boston, MA: Harvard Business School Press, 3–5.
 10. Becker, G. (2010). The federal food safety system: A primer, congressional research service.
 11. Bodin, O. and Prell, c. (2011). Social network and natural resource management: uncovering the social fabric of environmental governance: Cambridge University press. Available infrom https://doi.org/10.1017/CBO9780511894985.
 12. Bol, Ineke. (2010). the Effect of Knowledge Transfer on Innovation in the Context of Outsourcing. Bachelor Thesis – Organization & Strategy, Faculty of Economics and Business Administration.
 13. Bozeman, B. and Lee, S. (2005). The Impact of Research Collaboration on Scientific Productivity, Social Science Studies 35(5), pp. 673-702.
 14. Bozeman, B. and Lee, S. (2005). The Impact of Research Collaboration on Scientific Productivity, Social Science Studies 35(5), pp. 673-702.
 15. Ceglie, G. and Dini, M. (1999). SME cluster and network development in developing countries: the experience of UNIDO, paper presented at the international conference on building a modern and Effective Development Service Industry. Rio de Janeiro, Brazil, march 2-5.
 16. Ceglie, G. and Dini, M. (1999). SME cluster and network development in developing countries: the experience of UNIDO, paper presented at the international conference on building a modern and Effective Development Service Industry. Rio de Janeiro, Brazil, march 2-5.
 17. Chesbrough, H.W. (2006). Open innovation: a new paradigm for understanding industrial innovation. In Chesbrough, H.W., Vanhaverbeke, W. and West, J. (Eds), Open Innovation: Researching a New Paradigm. Oxford: Oxford University Press.
 18. Clarissa, R., Daylinda B., Caballinab, R. and Ancoga, E. (2018). Understanding water pollution management: Evidence and insights from incorporating cultural theory in social network analysis
 19. Coombs, R., Harvey, M. and Tether, B.S. (2003). Analyzing distributed processes of provision and innovation. Industrial & Corporate Change, 12, 1125–1155.
 20. Creswell, J. W. (2009). Research design, qualitative, quantitative and mixed methods approach 3rd ed. Translated by Kiamanesh, A. and Danaye Tous, M., 2013. Jihad Daneshgahi press.
 21. Ebadi, F. (2004). Food Security and Income Distribution, Deputy for Planning and Budget, Institute for Planning and Agricultural Economics Research.
 22. Ebrahimi Azarkharan, F. (2018). Water governance in watershed based on human-ecological systems (case study: Taleghan watershed). Ph.D. dissertation. Tehran University.
 23. Echols, A. and Tsai, W. (2005). Niche and performance: The moderating role of network embeddedness. Strategic Management Journal 26, no. 3: 219–38.
 24. Echols, A. and Tsai, W. (2005). Niche and performance: The moderating role of network embeddedness. Strategic Management Journal 26, no. 3: 219–38.
 25. (2021). The State of Food Security and Nutrition in the World 2021: The world is at a critical juncture. From http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition.
 26.  
 27. FAO (2009). High-Level Expert Forum, “Global Agriculture toward 2050”, October 2009.
 28. Ghorbani, M. (2005). Action plan for monitoring and evaluation of social policy hub network in empowering local communities and comprehensive land management. First Edition, Research Institute for Local Community Empowerment and Participatory Natural Resources Management, University of Tehran.
 29. Ghorbani, M. And Jafarian, V. (2016). Social networking and natural resource management. University of Tehran Press.
 30. Goudarzi, F. (2008). Study the factors affecting the food security of rural communities (Case study Dehpyr District of Khorramabad city), MSc Thesis rural development trend of social development, Tehran University, Faculty of Social Sciences. (In Persian).
 31. Henderson, R. M., & Clark, K. B. (1990). “Architectural innovation: The reconfiguration of existing product technologies and the failure of established firms”. Administrative science quarterly, pp. 9-30.
 32. Hicks B (2013) Agricultural pesticides and human health. In: National Association of Geoscience Teachers. From http://serc.carleton.edu/NAGTWorkshops/health/case_studies/pesticides.html. Accessed Jan 13, 2014.
 33. Ingoled, K. and Gschwend, M. (2014). Science in policy-making: Natural Expert or strategic Policy-Makers.
 34. Kamkar, B. And Mahdavi Damghani, A. (2008). Fundamentals of sustainable agriculture. University Jihad Publications, first edition, Mashhad. (In Farsi).
 35. Kolleck, Nina. (2013). Social network Analysis in innovation research using a mixed methods approach to analyze social innovations. European Journal of Futures Research. 1. 10.1007/s40309-013-0025-2.
 36. Krejcie, R. V. and Morgan, D. W. (1970) Determining sample size for research activities. Educational and psychological measurement. 30. p. 607-610
 37. Kimiagar, M. and Bazhan, M. (2003). Poverty and malnutrition in Iran, Scientific Welfare Research Chapter, Fifth Year, Issue, pp. 91 -112.
 38. Kline, S.J. and N. Rosenberg (1986), “An Overview of Innovation’ in R. Landau and N. Rosenberg (eds.), the Positive Sum Strategy: Harnessing Technology for Economic Growth” Washington D.C.: National Academy Press pp. 275-304.
 39. Kogut, B. and Zander, U. (1992). Knowledge of the Firm, Combinative Capabilities, and the Replication of Technology. Organization Science 3 (3) 383-397. Available from in https://doi.org/10.1287/orsc.3.3.383.
 40. Lah K (2011) Effects of pesticides on human health. In: Toxipedia. Available from http://www.toxipedia.org/display/toxipedia/Effects+of+Pesticides+on+Human+Health. Accessed Jan 16, 2014.
 41. Leerapong, A. (2013) "Applying Diffusion of Innovation in Online Purchase Intention through Social Network: A Focus Group Study of Facebook in Thailand," Information Management and Business Review, AMH International, vol. 5(3), pages 144-154.
 42. Leahy, J. E. and Anderson, D. H. (2008). Trust factors in community-water resource management agency relationships. Landscape and Urban Planning, 87(2): 100-107
 43. Leinert, J., Schnetzer, F. and Ingold, K. (2013). Stakholder analysis combined with social network analysis provides fine-grained into water infrastructure planning processes. Environmental management, 125, 134-148.
 44. Mahmood I., Imadi S.R., Shazadi K., Gul A., Hakeem K.R. (2016) Effects of Pesticides on Environment. In: Hakeem K., Akhtar M., Abdullah S. (eds) Plant, Soil and Microbes. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-27455-3_13.
 45. Mahmood M. M. and Mazaheri, M. (2014). Global Standards and Safety Food Nutrition's. 3rd National Conference on Food Science and Technology. Azad Islamic University, March, 2014.
 46. Natalia N. Karpun, Eleonora B. Yanushevskaya, Yelena V. Mikhailova, Javiera Díaz-Torrijo, Yurii A. Krutyakov, Alexander A. Gusev, Alexander Neaman. (2021). Side effects of traditional pesticides on soil microbial respiration in orchards on the Russian Black Sea coast, Chemosphere, Volume 275, ISSN 0045-6535.
 47. Nestle, M. (2003).Safe Food: Bacteria, Biotechnology, and Bioterrorism. University of California Press.
 48. Noori Naeini, S.m.s. (1999). The global dimensions of food security, Articles Collections of food security and agricultural development. Planning and Research Institute of Agricultural Economics, first edition, Tehran. (In Persian).
 49. OECD (2013). Supporting Investment in Knowledge Capital, Growth and Innovation. OECD, Paris.
 50. Polanyi, M. (1967). “The growth of science in society”. Minerva, 5(4), 533-545. From https://www.jstor.org/stable/41821809.
 51. Powell, W.W., Kaput, K.W. and Smith-Doerr, L. (1996). Interorganizational collaboration and the locus of innovation: networks of learning in biotechnology. Administrative Science Quarterly, 41(1), 116.
 52. Rahbar, F., Mobini Dehkordi, A. (2004). New approach to food security strategy (in terms of stable supply of food), Journal of Economic Studies, 14: 1-18. (In Persian).
 53. Russell, M. G., Still, K., Huhtamäki, J., Yu, J. C., & Rubens, N. (2011). Transforming Innovation Ecosystems through Shared Vision and Network Orchestration. In Proceedings of the Triple Helix IX International Conference: Silicon Valley: Global Model or Unique Anomaly? 11-14 July, 2011, Stanford, California, USA (pp. 1-21
 54. Sarlio-Lahteenkorva, S. and, Lahelma, E, (2001). Food Insecurity is Associated with Past and Present Economic Disadvantage and Body Mass Index. Journal of Nutria food, 131.
 55. Scott, J. (2000). Social network analysis: a handbook. SAGE, Publication.
 56. Seyed Hamzeh, Sh. and Damari, B. (2017). Conceptual model of food and nutrition security in Iran. Journal of the Center for Research on Social Factors Affecting Health. Volume 4, Number 3, July. 2017. (In Farsi).
 57. Shakoori, A. (2004). Food security and access to it in Iran, Social Science Journal, 24: 133-160. (In Persian).
 58. Teece DJ (1986) Profiting from technological innovation: implications for integration, collaboration, licensing and public policy. Res Pol 15(6):285–305 Teece D (1992) Competition, cooperation, and innovation: organizational arrangements for regimes of rapid technological progress. J Econ Behave Organ 18(1):1–25.
 59. Tudi, Muyesaier and Daniel Ruan, Huada and Wang, Li and Lyu, Jia and Sadler, Ross and Connell, Des and Chu, Cordia and Phung, Dung Tri. (2021). Agriculture Development, Pesticide Application and Its Impact on the Environment. International Journal of Environmental Research and Public Health.Volume 18, Number 3.
 60. United Nations (2012). World Population Prospects: 2012 Revision.
 61. Urze P., Abreu A. (2012) Knowledge Transfer Assessment in a Co-innovation Network. In: Camarinha-Matos L.M., Xu L., Afsarmanesh H. (Eds) Collaborative Networks in the Internet of Services. PRO-VE 2012. IFIP Advances in Information and Communication Technology, vol 380. Springer, Berlin, Heidelberg.
 62. Tessa van der Valk, T., Chappin, M. and Gijsbers, G. W. (2011) Evaluating innovation networks in emerging technologies. Technological Forecasting and Social Change,Volume 78, Issue 1, Pages 25-39,
 63. Worosz, M. R., Knight, A. J., Harris, and Conner, D. (2008). Barriers to Entry into the Specialty Red Meat Sector: The Role of Food Safety Regulation. SOUTHERN RURAL SOCIOLOGY, 23(1), 2008, pp. 170-207.
 64. Xuemei Xie, Liangxiu Fang and Saixing Zeng (2016). Collaborative innovation network and knowledge transfer performance: An fsQCA approach. Journal of Business Research, 69 (2016) 5210–5215.
 65. Yokura, Y., Matsubara, H. and Sternberg, R. (2013). R&D networks and regional innovation: A social network analysis of joint research projects in Japan. Area. 45. 10.1111/area.12055