بررسی هم‌حرکتی بازار انواع گوشت و عوامل اثرگذار بر آن در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

فرضیه هم‌حرکتی بیش از حد در بازارهای کالایی، بیانگر حرکات همزمان قیمت‌ها می‌باشد که منجر به ایجاد پیامدهای مختلفی در سمت عرضه و تقاضا می‌شود. این پیامدها شامل انحراف منابع از فعالیت‌های بهره‌ور در سمت عرضه و ایجاد فشارهای تورمی گسترده در سمت تقاضا می‌باشد. در پژوهش حاضر با توجه به اهمیت گوشت‌ها در سبد غذایی خانوارها، هم‌حرکتی میان بازار انواع گوشت‌ها بررسی شد و میزان تأثیر مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر هم‌حرکتی مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور، ابتدا با استفاده از رویکرد ، هم‌حرکتی متغیر در زمان میان بازار انواع گوشت‌ها برآورد شد. سپس، با به کارگیری رویکرد رگرسیون چندکی میزان تأثیر مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر هم‌حرکتی میان بازارها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که هم‌حرکتی میان بازارها در طول زمان تغییرات قابل توجهی را تجربه کرده و در برخی از دوره‌ها نزولی و در برخی دیگر صعودی بوده است. بیشینه و کمینه همبستگی شرطی پویا میان بازارهای گوشت ماهی و مرغ به ترتیب 58/0 و 08/0-، میان بازارهای گوشت ماهی و قرمز به ترتیب 44/0 و 02/0 و میان بازارهای گوشت مرغ و قرمز به ترتیب 46/0 و 04/0- می‌باشد. علاوه بر این، مهم‌ترین تعیین‌کننده‌های هم‌حرکتی میان بازار انواع گوشت‌ها شامل نرخ ارز، هزینه تولید، سیاست پولی، نااطمینانی اقتصادی و نوسان بازار انرژی می‌باشند. بنابراین توصیه می‌شود که سیاست‌گذاران با لحاظ نقش این عوامل در ایجاد هم‌حرکتی میان بازارها در تصمیمات خود، از بروز دوره‌هایی با هم‌حرکتی شدید پیشگیری نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات