بررسی شاخص‌ها و عوامل مؤثر بر سواد غذا در میان خانوارهای روستایی، با تاکید بر نقش میانجی امنیت غذایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار رشته ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

سوادغذا در زمینه بهبود بخشیدن به برخی از جنبه‌های ناامنی غذا، با افزایش قابلیت انعطاف پذیری و به حداکثر رساندن استفاده از منابع موجود، از پتانسیل های مهمی برخوردار است. این پژوهش با هدف بررسی شاخص‌ها و عوامل مؤثر بر سواد غذا در میان خانوارهای روستایی با روش پیمایش در میان خانوارهای روستایی شهرستان دشتی استان بوشهر انجام شد. بر اساس فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله-ای، تعداد 232 خانوار به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده‌ها پرسشنامه بود که روایی و پایایی آن از طریق پایلوت و نظر اساتید بخش ترویج و آموزش کشاورزی مورد تأیید واقع شد و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS25 انجام شد. نتایج نشان داد که میانگین سوادغذایی در بین خانوارهای روستایی با سطح تحصیلات و سطح درآمد مختلف، تفاوت معنی داری دارد. نتایج بررسی ارتباط علّی متغیرها در قالب آزمون تحلیل مسیر نشان داد در بین متغیرهای وارد شده در مدل نشان داد میزان بهره‌گیری از خدمات اکوسیستم (با ضریب اثر 725/0)، نگرش نسبت به کشاورزی متعارف (577/0) و امنیت غذایی (465/0) دارای بیشترین تاثیر (مجموع اثرات مستقیم و غیر مستقیم) بر سواد غذایی روستائیان بودند و متغیر سن کمترین اثر (225/0) را داشت. در راستای بهبود سواد غذایی جوامع روستایی، شناسایی شیوه‌های علمی قابل ارائه در دوره های آموزش رسمی و غیر رسمی، توجه به دانش تجربی روستائیان در رابطه با مواد غذایی و همچنین مدیریت مناسب آموزشی پیشنهاد می‌گردد

کلیدواژه‌ها