تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای آموزش مجازی در دوران پاندمی کرونا (مورد مطالعه: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 پردیس کشاورزی و منابع طییعی-دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این پژوهش شناسایی و تبیین نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای پیشروی آموزش مجازی دانشگاه ساری در دوران پاندمی کرونا بود. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه عمیق و نیمه‌ساختارمند بود و برای تحلیل اطلاعات مستخرج، از فن تحلیل محتوای کیفی با نرم افزار مکس کیودا استفاده شده است به بررسی راهبردهای معیشت پایدار در دامداری خرده‌پا بپردازد. جامعه آماری پژوهش، 15 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه ساری بودند که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. برای تعیین روایی از فن سه‌سویه‌سازی (مثلث‌سازی) شامل به‌کارگیری منابع تأییدگر، محققان و روش‌های متعدد در طی فرآیند جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها و برای پایایی از هدایت دقیق جریان مصاحبه‌ها، ایجاد فرآیند ساختمند برای اجرا و تفسیر مصاحبه‌ها و تشکیل کمیته تخصصی استفاده شده است. یافته‌های پژوهش در قالب چهار مضمون اصلی (مفهوم) نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها و 23 زیرمضمون (کد) ارائه شد. نتایج تحلیل محتوای کیفی مبین 6 نقطه قوت، 8 نقطه ضعف، 4 فرصت و 5 تهدید پیش روی آموزش مجازی در دانشگاه ساری توسط اعضای هیات علمی بود که می‌تواند پایه‌گذار راهبردها و طرح‌های عملیاتی در جهت رونق و توسعه آموزش مجازی قرار گیرد. مطابق تحقیق بهبود سیستم ارزشیابی آموزش مجازی از طریق بهبود و ارتقا سامانه سما لایو یا بکارگیری سامانه‌های دیگر بومی و خارجی با توجه به دسترسی به تجارب بین المللی ، اصلاح نحوه ارائه آموزش عملی و بهره‌گیری از آزمایشگاه‌های مجازی، استفاده از سامانه های آموزشی داخلی و خارجی در کنار هم به منظور جبران کمبود خدمات زیربنایی و زیرساختی فناوری اطلاعات از مهمترین راهکارهای بهبود سامانه آموزش مجازی می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات