تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای آموزش مجازی در دوران پاندمی کرونا (موردمطالعه: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

2 دانش آموخته دکتری ترویج کشاورزی، دانشگاه اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران. کرج. ایران

چکیده

هدف از این پژوهش شناسایی و تبیین نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای استقرار آموزش مجازی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در دوران پاندمی کرونا بود. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه عمیق و نیمه‌ساختارمند بود و برای تحلیل اطلاعات مستخرج، از فن تحلیل محتوای کیفی  با نرم‌افزار مکس کیودا استفاده شده است.  جامعه آماری پژوهش، 15 نفر از اعضای هیات‌علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری بودند که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. برای تعیین روایی از فن سه سویه سازی (مثلث سازی) شامل به‌کارگیری منابع تأیید گر، محققان با استفاده از روش‌های متعدد برای جمع‌آوری داده‌ها مانند مصاحبه و مشاهده در طی فرآیند جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها و برای پایایی از هدایت دقیق جریان مصاحبه‌ها، ایجاد فرآیند ساختمند برای اجرا و تفسیر مصاحبه‌ها و تشکیل کمیته تخصصی استفاده شده است. یافته‌های پژوهش در قالب چهار مضمون اصلی (مفهوم) نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها و 23 زیر مضمون (کد) ارائه شد. نتایج تحلیل محتوای کیفی مبین 6 نقطه قوت، 8 نقطه‌ضعف، 4 فرصت و 5 تهدید پیش روی آموزش مجازی در دانشگاه ساری توسط اعضای هیئت‌علمی بود که می‌تواند پایه‌گذار راهبردها و طرح‌های عملیاتی در جهت رونق و توسعه آموزش مجازی قرار گیرد. مطابق تحقیق بهبود سیستم ارزشیابی آموزش مجازی از طریق بهبود و ارتقا سامانه سمالایو یا بکارگیری سامانه‌های دیگر بومی و خارجی با توجه به دسترسی به تجارب بین‌المللی، بهبود سامانه آموزش مجازی و طراحی شبیه‌سازها و فضاهای واقعیت مجازی جهت دروس عملی و کارگاهی، بهره‌گیری از آزمایشگاه‌ها و تورها و بازدید عملی مجازی، بهره‌مندی از تجربه ضمنی اساتید موفق در  بخش آموزش عملی و ارزیابی دانشجویان از مهم‌ترین راهکارهای بهبود سامانه آموزش مجازی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. اردلانی، مژگان؛ عرفان، فاطمه؛ شکوفیان، شهلا و احمدی، زهرا. (1399). مطالعه ای برای آموزش مجازی در بحران کرونا (مطالعه موردی دانشگاه هنر). همایش ملی تبادل تجربیات دانشگاهها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید 19. 21-23 مرداد ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی. ص 103و 104.

  اسکندریان، غلامرضا. (1399). ارزیابی پیامدهای ویروس کرونا بر سبک زندگی (با تاکید بر الگوی مصرف فرهنگی). فصلنامه ارزیابی تاثیرات اجتماعی. ویژه نامه پیامدهای شیوع ویروس کرونا. 1(2)، 65-85 .

  پاک نسب، ساناز. (1398). شناسایی قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای آموزش الکترونیک ضمن خدمت فرهنگیان (مطاله موردی آموزش و پرورش شهرستان دهدشت. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی.

  چهکندی، فاطمه و اکبری بورنگ، محمد. (1399). بررسی نگرشی دانشجویان زبان انگلیسی در دانشگاه بیرجند نسبت به آموزش مجازی در دوران کرونا. همایش ملی تبادل تجربیات دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید 19. 21-23 مرداد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی. ص 38و40.

  ربیعی ، فرح و فریادی، محسن. (1395). آموزش الکترونیکی؛ ضرورتی اجتناب ناپذیر برای ارتقا و بهبود فرایند آموزش و یادگیری، دومین کنفرانس بین‌المللی یافته‌های نوین علوم و فنآوری، قم ، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی.

  عادل مهربان، مرضیه. (1394). مروری بر تحلیل محتوای کیفی و کاربرد آن در پژوهش.  انتشارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان. 147 صفحه.

  1.  Adel Mehraban, M.(2015).A Review of Qualitative Content Analysis and Its Application in Research.Isfahan University of Medical Sciences Publications. (In Farsi)
  2. Ahmady S, Shahbazi S, Heidari M.(2020). Transition to Virtual Learning During The Corona virus Disease-2019 Crisis In Iran: Opportunity or Challenge? Disaster Med Public Health Prep.1-3. Available at: Https://Europepmc.Org/Article/Pmc/Pmc7264447
  3. Ali, G.; Apparatus Buruga, B. & Habibu, T. (2019). SWOT Analysis of Blended Learning in Public Universities of Uganda: A Case Study of Muni University. Multidisciplinary Scientific Journal, 2(4), 410-429; Https://Doi.Org/10.3390/J2040027
  4. Ardalani, M., Erfan, F., Shokoofian, Sh. & Ahmadi, Z.(2020).A Study for Virtual Education in the Corona Crisis (Case Study of the Arts University).National Conference on the Exchange of Experiences of Universities and Educational Centers in the Implementation of E-Learning in the Covid Crisis 19. 21-23 August Khajeh Nasir Al-Din Toosi University of Technology. 103 - 104(In Farsi).
  5. Chehkandi, F. & Akbari Borang, M. (2020). A Survey of English Students' Attitudes towards Virtual Education in the Corona Crisis at Birjand University. National Conference on the Exchange of Experiences of Universities and Educational Centers in the Implementation of E-Learning In The Covid Crisis 19. 21-23 August Khajeh Nasir Al-Din Toosi University of Technology. Pp. 38 - 40. (In Farsi)
  6. Dahiya, Sh., Jaggi, S., Chaturvedi, S.S., Bhardwaj, A., Goyal, R.C. & Varghese, C. (2012). An Elearning System for Agricultural Education, Indian Res. J. Ext. Edu. 12 (3).
  7. Dehghan, Z & Zahedi, H. (2020). E-Learning in the Covid-19 Era: Challenges and Opportunities. National Conference on the Exchange of Experiences of Universities and Educational Centers in The Implementation of E-Learning In The Covid Crisis 19. 21-23 August Khajeh Nasir Al-Din Toosi University of Technology. 151-152. (In Farsi)
  8. Dhawan, S. (2020). Online Learning: A Panacea in the Time of COVID-19 Crisis. Journal of Educational Technology Systems, 49(1):5-22. Https://Doi.Org/10.1177/0047239520934018
  9. Eskandarian, Gh.(2020).Evaluating the Consequences of Coronavirus on Lifestyle (With Emphasis on Cultural Consumption Pattern).Social Impact Assessment Quarterly. 2 Special Issue on The Consequences of The Corona Virus Outbreak.(In Farsi)
  10. Fleischner, T. L., Espinoza, R. E., Gerrish, G. A., Greene, H. W., Kimmerer, R. W., Lacey, E. A., Zander, L. (2017). Teaching Biology in the Field: Importance, Challenges, And Solutions. Bioscience, 67(6), 558–567.Https://Doi.Org/10.1093/Biosc I/Bix036
  11. Golafshani, N. (2003). Understanding Reliability and Validity in Qualitative Research. The Qualitative Report, 8(4), 597-606.
  12. Hou C, Chen J, Zhou Y, Hua L, Yuan J, He S, (2020). The Effectiveness of Quarantine of Wuhan City against the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19): A Well-Mixed SEIR Model Analysis. Journal of Medical Virology. 92(7):841-8 .Available: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jmv.25827
  13. Kafashi Pouryazdi, M.(2020).Solutions to Improve the Quality of E-Learning in the Field of Accounting.National Conference on the Exchange of Experiences of Universities and Educational Centers In The Implementation of E-Learning in the Covid Crisis 19. 21-23 August Khajeh Nasir Al-Din Toosi University of Technology. 77 - 78. (In Farsi)
  14. Khalil, R., Mansour  A. E., Fadda  W.A.,  Almisnid  K.,  Aldamegh  M.,  Al-Nafeesah  A.,  Alkhalifah  A.,  Al-Wutayd O. (2020). The Sudden Transition to Synchronized Online Learning during the COVID-19 Pandemic in Saudi Arabia: A Qualitative Study Exploring Medical Students' Perspectives. BMC Medical Education 20(1):285. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32859188/
  15. Kickbusch I, Leung GM, Bhutta ZA, Matsoso MP, Ihekweazu C, Abbasi K.(2020). Covid-19: How A Virus Is Turning The World Upside Down. BMJ.. 3;369.
  16. Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic Inquiry. Beverly Hills, CA: Sage.
  17. Pak Nasab, S.(2019).Identify Strengths Weaknesses Opportunities Threats E-Inservice Learning among Teachers. Master Thesis in Educational Sciences, Mohaghegh Ardabili University. (In Farsi)
  18. Rabiee, F.W. & Faryadi, M.(2016).E-Learning;Inevitable Necessity For Improving The Teaching And Learning Process, Second International Conference On New Findings In Science And Technology, Qom, Soroush Hekmat Mortazavi Center For Islamic Studies And Research. (In Farsi)
  19. Tewksbury, J. J., Anderson, J. G. T., Bakker, J. D., Billo, T. J., Dunwiddie, P. W., Groom, M. J.,Wheeler, T. A. (2014). Natural History's Place in Science and Society. Bioscience, 64(4), 300–310.
  20. Zack, M.H. (2003). What Is A Knowledge-Based Organization? The 5th International Conference of Organizational Learning & Knowledge, 30th May-2nd June. Lancaster University.
  21. Zahedbabelan, A.; Moeini Kia, M. & Derakhshanfard, S. (2020).The Role of E-Learning in The Higher Education System and The Challenges Facing It, The First International Conference on Modern Research in The Field of Educational Sciences and Psychology and Social Studies in Iran, Qom, The Permanent Secretariat of The Conference, The International Institute for Middle East Studies and Development. (In Farsi).