دوره و شماره: دوره 51، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 377-633 
12. تحلیل پیامدهای خردی و پراکندگی اراضی کشاورزی در استان آذربایجان شرقی

صفحه 565-585

10.22059/ijaedr.2018.250148.668544

محمد شوکتی آمقانی؛ خلیل کلانتری؛ علی اسدی؛ حسین شعبانعلی فمی؛ علی اکبر براتی