دوره و شماره: دوره 51، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 179-376 
3. شناسایی مولفه‌های اثرگذار بر سهم مواد‌غذایی در مخارج خانوارهای شهری و روستایی در ایران

صفحه 217-230

10.22059/ijaedr.2019.286053.668792

محمد مهدی فارسی علی آبادی؛ محمود دانشور کاخکی؛ محمود صبوحی؛ آرش دوراندیش؛ حمید آماده