دوره و شماره: دوره 51، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 179-376 
3. شناسایی مولفه‌های اثرگذار بر سهم مواد‌غذایی در مخارج خانوارهای شهری و روستایی در ایران

صفحه 217-230

محمد مهدی فارسی علی آبادی؛ محمود دانشور کاخکی؛ محمود صبوحی؛ آرش دوراندیش؛ حمید آماده


10. تبیین عوامل روانشناختی مؤثر بر توانمندی زنان روستایی (مورد مطالعه: شهرستان لیکک)

صفحه 327-341

کژال خدری؛ مسعود یزدان پناه؛ معصومه فروزانی؛ مسعود برادران