اثر خردی و پراکندگی اراضی زراعی بر هزینه‌‌ تولید محصولات کشاورزی (مطالعه موردی: گندم دیم در استان گیلان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی،‌دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 استاد گروه اقتصاد کشاورزی،‌ دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، ‌دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

اعتقاد بر این است که پراکندگی قطعات زمین و کوچک بودن آنها سبب بهره­وری پایین و هزینه بالای تولید می­شود و کاهش درآمد خالص کشاورزان را در پی دارد.  یکی از مناطقی که در آن پراکندگی زمین­های زراعی تا حد زیادی به چشم می­خورد، استان گیلان است. لذا، در این مطالعه هدف اصلی برآورد اثر پراکندگی زمین­های کشاورزی بر هزینه­ تولید گندم دیم در استان گیلان می­باشد. به این منظور، اطلاعات مربوط به تولید و هزینه­ کشت این محصول از طریق تکمیل پرسشنامه از دو منطقه دیلمان و ملکوت در استان گیلان، برای سال 1394 جمع­آوری شد. رهیافت تابع هزینه غیرمستقیم مورد استفاده قرار گرفت و بهترین فرم تابعی با استفاده از معیارهای اقتصادسنجی انتخاب شد. بر اساس پارامترهای برآورد شده­ی الگوی انتخابی، اثر متغیرها از جمله تعداد قطعات زمین بر هزینه متوسط تخمین زده شد. نتایج نشان داد فرم تابعی ترانسلوگ مناسبترین فرم برای بیان تکنولوژی تولید محصول گندم در منطقه مورد مطالعه می­باشد. همچنین، نتایج تایید می­کند که پراکندگی اراضی زراعی باعث افزایش هزینه متوسط تولید گندم می­شود. به­علاوه، مقدار برآورد شده کشش مقیاس نیز حاکی از وجود بازده افزایشی در تکنولوژی تولید گندم است. بر اساس یافته­های این تحقیق، سیاست یکپارچه‌سازی اراضی و افزایش مقیاس، به عنوان راهکاری برای کاهش هزینه متوسط تولید پیشنهاد می­شود.

کلیدواژه‌ها


Arsalanbod, M. & Esmaeilpoor, A. (2000). Effects of dispersion and fragmentation in production units on the production costs (Case study of irrigated wheat in West Azarbaijan province), Journal of Agricultural Economics and Development, 30(8), 109-116. (In Farsi).
Ansari, V. & Salami, H. (2009). The Role of Agriculture in Job Creation and Income Distribution: A path Decomposition Analysis, Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 40-2(3), 1-20. (In Farsi).
Awotide, D. O. & Agbola, P. O. (2010). Relationship between land fragmentation and maize farmer’s productivity in northern Nigeria, Journal of Life & Physical Sciences, 3(2), 1-9.
Baffes, J. & Vasavada, U. (1989). On the choice of functional forms in agricultural production analysis, Applied Economics, 21, 1053-1061.
Bakhshoodeh, M. & Najafi, B. (1991). Study of some costs of land fragmentation in Fars province. Iranian Journal of Agricultural Science, 22(1, 2), 21-32, (In Farsi).
Berndt, E. R. & Wood, D. O. (1975(. Technology, prices and derived demand for energy. The Review of Economics and Statistics, 52, 259-68.
Chambers, R. G. (1988). Applied production analysis: A dual approach, Cambridge University Press, New York.
Diewert, W. E. & Wales A. J. (1987). Flexible functional Form and Global Curvature Conditions, Econometrica, 55(1), 43-68.
Diewert, W. E. (1971). An application of the Shepard duality theorem: A general Leontief production function, Journal of Political Economics, 79: 481-507.
10. Filippini M. (1996). Economies of scale and utilization in the Swiss electric power distribution industry, Applied Economics, 28, 543-550.
11. Garcia, R. & Randall, A. (1994). A cost function analysis to estimate effect of fertilizer policy on the supply of wheat and corn, Review of Agricultural Economies, 16, 215-230.
12. Gujarati, D.N. (1995). Basic Econometrics, 4th Edition, United State Military Academy, New York.
13. Guttormsen, A. G. (2002). Input factor substitutability in Salmon aquaculture. Marin Resource Economics, 17, 91-102.
14. Hoseinzad, J., Khatibi, A., Dashti, Gh. & Raheli, H. (2009). Effects of size and fragmentation in agricultural Lands on yield and cost of production: Case study of cotton farms in Garmsar County, Journal of Agricultural science, 19(1), 1-11. (In Farsi).
15. Jabarin, A. S. & Epplin, F. M. (1994).  Impacts of land fragmentation on the cost of producing wheat in the rain-fed region of northern Jordan, Agricultural Economics, 11, 191-196.
16. Jamshidi, A., Teimori, M., & Jamshidi, M. (2012). Analysis of factors affecting land fragmentation in Shirvan Chardavol County, and provision of appropriate reorganizing mechanisms, Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 42-2(3), 367-378. (In Farsi).
17. Jha, R., Nagarajan, H. K. & Prasanna, S. (2005). Land fragmentation and its implications for productivity: Evidence from Southern India, ASARC Working Paper, Australia South Asia Research Centre, RSPAS, Division of Economics, Australian National University, Canberra, ACT 0200, Australia.
18. Kawasaki, K. (2010). The costs and benefits of land fragmentation of rice farms in Japan, The Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, 54, 509–526.
19. Kim, H. Y. (1992). The Translog production function and variable returns to scale, Review of Economics and Statistics, 74, 546-552.
20. Kuroda, Y. (1987). The production structure and demand for labour in postwar Japanese agriculture, American Journal of Agricultural Economics, 36(1), 80-100.
21. Latruffe, L. & Piet, L. (2013). Does land fragmentation affect farm performance? A case study from Brittany, France, Working Paper SMART – LERECO N°13-04 ‏.
22. Monchuk, D., Deininger, K. & Nagarajan, H. (2010). Does land fragmentation reduce efficiency: Micro evidence from India, Paper presented at the Agricultural & Applied Economics Association 2010 AAEA, CAES, & WAEA Joint Annual Meeting, Denver, Colorado, July 25-27.
23. Roosta, K. & Teimoori, T. (2009). Prioritizing preventive factors in performing land consolidation plan in South Khorasan Province (A case study in Darmian city), Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 40-2(2), 153-145. (In Farsi).
24. Salami, H. (1996). Production structure and productivity measurement in the Iranian crop sector, Ph.D. dissertation, University of Alberta, Canada.
25. Shokati Amghani, M., Kalantari, Kh. Asadi, A. & Shabanali Fami, H. (2018). Investigating the effective factors on land dispersion and fragmentation in East Azarbayjan province, Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 49-2(3), 487-508. (In Farsi).
26. Stier, J. C. (1985). Implication of factor substitution, economies of scale and technological change in the United States pulps and paper industry, Forest Science, 31(4), 803-812.
27. Sundqvist, P. & Andersson, L. (2006). A study of the impacts of land fragmentation on agricultural productivity in Northern Vietnam. Bachelor Thesis, Department of Economics. Uppsala University. Sweden.
28. Thompson, C. D. (1988), Choice of flexible functional forms: Review and appraisal, Western Journal of Agricultural Economics, 13 (2), 169-183.
Vosughi, M. & Faraji, A. Sociological research on the factors affecting farmers' willingness to participate in agricultural land consolidation (A case study of Zarindasht Villages), Iranian Journal of Sociology, 7(2), 101-118. (In Farsi)