بررسی حساسیت سودآوری محصولات کشاورزی نسبت به نوسان متغیرهای اقلیمی (مطالعه موردی:استان خوزستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، گروه اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 دانشیار گروه اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

3 استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

4 استادیار گروه اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

چکیده

گرم شدن زمین و تغییر اقلیم از مهم ترین مسائل زیست محیطی جهان است. در ایران نیز ناپایداری شرایط اقلیمی، عدم توزیع یکنواخت زمانی- مکانی بارش و تغییرات نابسامان دمای هوا، بکارگیری شیوه های مقابله با خشکسالی ضروری است. همچنین سال های اخیر، کاهش میزان بارش و افزایش دمای هوا مشکلاتی را در بخش کشاورزی و سودآوری محصولات زراعی به وجود آورده است. در این مطالعه، به بررسی حساسیت سودآوری محصولات کشاورزی نسبت به نوسان متغیرهای اقلیمی در استان خوزستان بر مبنای داده‌های ترکیبی دوره ۱۳۹۲-۱۳۷۲ پرداخته‌ شد. نتایج نشان‌داد، نوسان متغیرهای اقلیم به کاهش سود اقتصادی به میزان ۰۱/۵۸۱۵۴ هزار ریال در هکتار منجر شده ‌است و سهم رشد متغیرهای اقلیمی بر عملکرد محصولات نشان دهنده بالا بودن سهم بارندگی می باشد. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می‌شود، با توجه به آسیب پذیری کشور نسبت به پدیده تغییر آب و هوا، آموزش کشاورزان در جهت مقابله با کاهش سودآوری محصولات صورت گیرد. ایجاد نظام بیمه محصولات کشاورزی نیز برای تثبیت درآمد ناشی از عملکرد محصول می تواند این امر را تقویت کند.

کلیدواژه‌ها


Alijani, F., Karbasi, A., & Mozafari, M. (2010). The effect of temperature and precipitation on the yield of wheat. Journal of Agricultural Economics and Development,19(3), 76-90.(In Farsi)
Asad Falsafi Zadeh, N., Sabohi Saboni, M. (2011). Investigating the effects of climate change on agricultural production (Case study: Shiraz). Journal of Agricultural Economics and Development, 4(2), 22-39.(In Farsi)
Chizari, A.H., Alamdarlo, H., & Kamali, GH, (2009). Economic study of the effects of climate change on wheat yield (Case study: Maragheh), 6th Conference on Agricultural Economics.(In Farsi)
Finger, R., Schmid, S. (2008). Modeling agricultural production risk and the adaptation to climate change. Journal of Agricultural Finance Review, 12, 25-41.
Greene, W.H. (2003). Econometric analysis, 5th ed. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice-Hall.
Hosseini, S.S., Nazari, M.R., & Araghi nezhad, SH. (2012). The effect of climate change on agriculture sector with emphasis on the role of implementation of adaptation strategies in this section. Journal of Agricultural Economics and Development, 1(44), 1-16.(In Farsi)
Keshavarz, M., Moayedi, M., (2015). Challenges of Agricultural Promotion System in Adaptation to Climate Change: The Viewpoint of Agricultural Expert in Fars Province. Journal of Agricultural Economics and Development, 2(47), 453-466. (In Farsi)
Kochaki, A., & Kamali, GH. (2009). Climate Change and Dryland Wheat Production in Iran. Journal of Iranian Agricultural Research, 8(3), 29-43. (In Farsi)
Mojaverian, S.M., Ahmadi Kaligi, S., & Amin Ranan, M. (2014). Application of Ricardian Method in Investigating the Impact of Climate Change on Agricultural Land Rent. Journal of Agricultural Economics and Development, 3(46), 481-491. (In Farsi)
10. Oliver, D., Micheal, G., (2006). The economic impact of climate change: evidence from agricultural profit and random fluctuation in weather. Fondazion Eni Enrico Mattei (FEEM), working papers.
11. Rahimi Badr, B., Yazdani, S. (2006). Assessment of the effects of climate change on agriculture. Journal of Development and Productivity, 7(3), 80-102.(In Farsi)
12. Shuai, C., Chen, X., & Xo, J. (2013). Impacts of climate change on corn and soybean yields in china. Agricultural and Applied Economics Association 2013 AAEA and CAES joint Annual Meeting, Washington, DC. Pp. 120-145.
13. Vaseghi, E., Esmaeili, A. (2007). Investigating the Economic Effect of Climate Change on Iran's Agricultural Sector: Ricardin Method (Case Study: Wheat). Journal of Science and technology of agriculture and natural resources, 45(2), 63-80.(In Farsi)