دوره و شماره: دوره 51، شماره 4، دی 1399، صفحه 645-851 
سناریوهای دهه آینده نظام اقتصاد تعاونی‌های کشور

صفحه 797-816

10.22059/ijaedr.2020.303557.668912

امیر میمنت آبادی؛ سید شمس الدین حسینی؛ عبدالرحیم پدرام؛ صادق خلیلیان