آسیب‌شناسی زنجیره‌های یکپارچة تولید گوشت مرغ: مطالعه‌ موردی در استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی، تهران، ایران

2 دکتری توسعه کشاورزی، گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

زنجیره‌های یکپارچة تولید گوشت مرغ در کشور نمونه‌ای از زنجیره‌های تأمین و ارزش عمودی هستند که حلقه‌های آن‌ها در یک ساختار با مدیریت واحد اداره می‌شوند. این زنجیره‌ها در هر یک از حلقه‌های خود با آسیب‌هایی مواجه‌اند که بر عملکرد آن‌ها اثرگذار است. این پژوهش با هدف آسیب‌شناسی زنجیره‌های یکپارچة تولید گوشت مرغ در استان مازندران اجرا شده است. بدین منظور، زنجیره‌های زربال، آفاق طیور و اجداد مازندران به شیوه­ کیفی بررسی شدند. داده‌های مورد نیاز با استفاده از تکنیک‌های مشاهدة غیرمشارکتی و مصاحبة نیمه‌ساختاریافته از ذی‌نفعان، مدیران و کنشگران این زنجیره‌ها (19 نفر) به­صورت هدفمند جمع‌آوری شد. در فرآیند تحلیل داده‌ها، ابتدا توصیفی از ساختار هر زنجیره ارائه شد و سپس کدگذاری و تفسیر نتایج با استفاده از تحلیل محتوای کیفی صورت گرفت. نتایج نشان داد که شرکت پشتیبانی امور دام با اتخاذ سیاست‏های ناکارآمد، بیشترین آسیب‌ها را برای زنجیره‌ها در پی داشته است. این سیاست‌ها سراسر زنجیره‌ها را در بر می‌گیرند و به‌طور منحصربه‌فردی حلقة بازار را هدف قرار می‌دهند. در واقع، اگرچه زنجیره­ها در در خصوص نهاده‌ها، قراردادهای همکاری و قوانین دچار چالش هستند، اما به­دلیل اتخاذ سیاست­های ناکارآمد توسط شرکت پشتیبانی امور دام در حلقه بازار با چالش جدی­تری مواجه­اند. 

کلیدواژه‌ها


Ariffin, A., & Abas, Z. (2015). Literature ratified knowledge based view of poultry supply chain integration concept.  Jurnal Teknologi (Sciences & Engineering), 77(27), 35–39. Retrieved from https://pdfs.semanticscholar.org/757b/8846df29ebab7a0d36fe0a82082a754e3f2d.pdf
Afagh Toyoor Company (ATC). (2018,   July  6). Individual Interview: The Structural and Challenges of Afagh Toyoor Company. Unpublished.
Barari, A. (2011). Analysis of Marketing Structure of Iranian Agricultural Products, Case Study of Chicken Products. Agricultural Economics and Development, 19(75), 163–184. (In Farsi).
Bengtsson, M. (2016). How to plan and perform a qualitative study using content analysis. NursingPlus Open, 2, 8–14.
Berg, B. L. (2004). Qualitative research methods for the social sciences (5th ed.). New York: Pearson Education.
Burns, R. B. (2000). Introduction to Research Methods (4th ed.). SAGE Publications.
Chopra, S., & Meindl, P. (2001). Supply chain management. Strategy, planning & operation. New Jersey, U.S: Prentice Hall. Retrieved from https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-8349-9320-5_22.pdf
Creswell, J. W. (1998). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions. Thousand Oaks, CA: Sage.
Deputy of Livestock of Mazandaran Province (DLMP). (2018). Integrated Chain of Chicken Meat Production Statistics. Unpublished. (In Farsi).
10. Delangizan, S & Jashn Porookani, Kh. (2017). Investigation of Kermanshah Poultry Industry Supply chain: Determining the missing stages, the economic size of each stage and designing. Supply Chain Management Journal. 19(58). 29-39. (In Farsi).
11. Dizyee, K., Baker, D., & Rich, K. M. (2017). A quantitative value chain analysis of policy options for the beef sector in Botswana. Agricultural Systems, 156, 13–24. Retrieved from
12. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308521X16306126
13. Donovan, J., Franzel, S., Cunha, M., Gyau, A., & Mithöfer, D. (2015). Guides for value chain development: a comparative review. Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies, 5(1), 2–23. https://doi.org/10.1108/JADEE-07-2013-0025
14. Erlingsson, C., & Brysiewicz, P. (2017). A hands-on guide to doing content analysis. African Journal of Emergency Medicine, 7(3), 93–99.
15. Feller, A., Shunk, D., & Callarman, T. (2006). Value chains versus supply chains. BP Trends, 1–7.
16. Ghasemi, I., Mohammadi Gharehghani, M. A., Lavaei Adaryani, R., Noorbakhsh Jafari, S. A., Asad Abadi, E., & Pirasteh, B. (2018). Analysis the villages’ perceptions about residential displacement consequences: a critical ethnography study in Sorkhe Gav village, Heris county. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 492(3), 527–544. (In Farsi).
17. Hancock, D., & Algozzine, B. (2016). Doing case study research: A practical guide for beginning researchers. Retrieved from https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=9DfwDQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Doing+Case+Study+Research&ots=n3EyeOiAJM&sig=_ZuZ4oaKsBK0CQCvU9HWZm_qk7I
18. Hancock, D. R., & Algozzine, B. (2016). Doing case study research: A practical guide for beginning researchers. Teachers College Press.
19. Heydari, J., Zreiyan Khosro Mazrae, R., Heydari, E., Hezarkhani, B., & Karimi, R. (2019). Modeling the Factors Affecting on Price Fluctuations in the Chicken Meat Supply Chain: A System Dynamics Approach. Journal of Agricultural Economics Research. 12(2). 237-262. (In Farsi).
20. Jafari. M. (2018, August  6). Individual Interview: The Structural and Challenges of Zarbal Company. Unpublished. (In Farsi).
21. Jiran, A., & Palouj, M. (2016). Modern structure poultry industry in Iran. Tehran: APERDRI.
22. Kline, C. S., Joyner, L. E., Kirchoff, J. F., Crawford, A., Jilcott Pitts, S., Wall-Bassett, E., Dunning, R. (2016). Gaps and barriers along the North Carolina agri-food value chain. British Food Journal, 118(2), 301–317. https://doi.org/10.1108/BFJ-06-2015-0223
23. Kohlbacher, F. (2006). The use of qualitative content analysis in case study research. In Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research, 7(1), 1–30.
24. Kotni, V. V. D. P. (2016). Value Chain Management in Marine Fisheries: A Case Study of Andhra Pradesh. Aircconline.Com, 7(2), 9–19. Retrieved from http://aircconline.com/ijmvsc/V7N2/7216ijmvsc02.pdf
25. Lavaei Adaryani, R., Kalantari, K., Asadi, A., & Alambeigi, A. (2019). Content Analysis of Business Cooperatives Theories Emphasizing Network Functions. Journal of Business Mangement, 11(1), 3–24. (In Farsi).
26. Mayring, P. (2000). Qualitative content analysis. Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research, 1(2). Retrieved from http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0002204
27. Miller, C., & Jones, L. (2010). Agricultural value chain finance: Tools and lessons. Retrieved from http://www.new-ag.info/10/05/dl/books.rtf
28. Perez, C., de Castro, R., & Font i Furnols, M. (2009). The pork industry: a supply chain perspective. British Food Journal, 111(3), 257–274. https://doi.org/10.1108/00070700910941462
29. Polit, D. F., & Beck, C. T. (2004). Nursing research: Principles and methods. Lippincott Williams & Wilkins.
30. Ramsay, J. (2005). The real meaning of value in trading relationships. International Journal of Operations & Production Management, 25(2), 549–565.
31. Richards, L., & Morse, J. M. (2012). Readme first for a user’s guide to qualitative methods. Sage.
32. Sarhangpoor, H, (2018, August  15). Individual Interview: The Structural and Challenges of Ajdad Mazandran Company. Unpublished. (In Farsi).
33. Schreier, M. (2012). Qualitative content analysis in practice. Sage Publications.
34. Stake, R. E. (1995). The art of case study research. Sage.
35. TahamiPoor, M. (2011). Analyzing Meat Chicken Price Behavior in Iran. Agricultural Economics and Development, 19(75), 241–262. (In Farsi).
36. van Roekel, J., Willems, S., & Boselie, D. M. (2002). Agri-supply Chain Management to Stimulate Cross-border Trade in Developing Countries and Emerging Economies.
37. Yin, R. K. (2015). Case study research and applications: Design and methods. Sage publications.
Zanjani, A., & Karimi, S. M. (2015). Facrors affecting poultry of vertical integration of the poultry indstry. Case study: City of Surrey. Animal Science Journal, 109, 163–174. (In Farsi)