بررسی و تحلیل روند میزان مصرف آب فضای سبز شهری و کمبود منابع آبی شهرداری با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم (مطالعه موردی: شهرستان زرقان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

3 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

چکیده

کاهش منابع آبی کشور معضلی است که اثر خود را در حوزه­های مختلف مانند آب و هوا، کشاورزی، پوشش گیاهی، حیات وحش و جنگل نشان می­دهد و در این تحقیق، با بهره­گیری از رویکرد سیستمی و کل­نگر پویایی­شناسی  سیستم به بررسی و تحلیل ارتباط پویای میزان آب شهرداری و فضای سبز شهری در شهرستان زرقان پرداخته خواهد شد. این الگوی  سیستمی با نرم­افزار  Vensim Dssمورد شبیه­سازی و تحلیل قرار گرفته است.
نتایج کلی شبیه­سازی و سناریوها نشات از این دارد که جزایر گرمایی و ساخت و ساز جزء مهم­ترین عوامل مؤثر بر افزایش مصرف آب در سیستم می­باشند. مهم­ترین عوامل اثرگذار بر کاهش مصرف آب، نوع و میزان مصرف آب پوشش گیاهی در شهرداری زرقان است. بنابراین، بازه زمانی پژوهش به­صورت سالانه وشبیه سازی در مدل از سال 1385به مدت بیست سال صورت گرفته است.داده های واقعی از سال 1385 الی 1395برداشت گردیده است.
در این راستا، نتایج کمّی الگو  بیان می­دارد چنانچه بتوان میزان مصرف آب با روش­های تعریف شده در هر متر مربع را به میزان40 درصد کاهش داد، 42 میلیون متر­مکعب در میزان کل آب در بازه 20 ساله شبیه­سازی صرفه­جویی می­شود. 

کلیدواژه‌ها


  1. Asghari, M. (2010). Agricultural sector development priorities using multi-criteria decision-making models (Case study: Agricultural sector of Isfahan province), Quarterly Journal of Economic Research, 1(1): 89-121.(In Persian)
  2. Azizi, M. (2012). Sustainable urban development, Harmonization and Analysis of Global Perspectives, Safab, Shahid Beheshti University Journal, 33(2):91-120. (In Persian).
  3. Baher, I. Vazifeheshenas, R. Maddai, A. & Zolfaghari, F. (2014). Surveying and locating green spaces in the neighborhood parks in order to develop environmental sustainability with the principles of gis (Case study: Shahr-Maragheh), International Conference on Civil, Architectural and Sustainable Urban Development, center west azarbayjan province .(In Persian).
  4. Barlas, Y. (2002). System dynamics: systemic feedback modeling for policy analysis in knowledge for sustainable development—an insight into the encyclopedia of life support systems. Paris, France, Oxford, UK: UNESCO Publishing—Eolss Publishers.
  5. Dashti, GH. Khaksar Khiyabani, F. & Ghahramanzadeh, M. (2013). Determining Effective Factors on Production and Pisk pf Dill Productoin on Tabriz. Agriculture Economics and Develoment Research, Isan, 44(3): 397-389. (In Persian).
  6. Eftekhari, A. Nouri, J. & Arjmandi, R. (2015). Investigating the Effect of Axis Management on Environmental Conservation in Tehran (Case Study of District 1 Municipality Area 13, Human and Environmental Quarterly), 2(12):39-53. (In Persian).
  7. Forester, J. W. (1968). Principles of systems (2 edition). Portland USA productivity press.
  8. Jackson, M. C. (1991). Systems methodology for the management science. Plenum Afghanistan Press.
  9. Marshall, S. (2009). Cities design and revolution. London UK University press.

10. Momeni, E. Tajrishi, M. & Abrishamchi, A. (2007). Modeling the operation of a multipurpose tank using a system dynamics method, Journal of Water and Sewage, 57(3):47-58. (In Persian).

11. Ranamii, M. (2011). Environmental Power of Iran, Knowledge and ability to publish, Tehran University press. (In Persian).

12. Sarafi, M. (2009). Metropolitan Management Overview of Theoretical Perspectives of Metropolitan Management Emphasizing Institutional Aspects, Urban Management Quarterly, 5(17):6-17. (In Persian).

13. Sepahvand, E. Niroumand, R. and Nabiyan, S. (2016). Investigating the Impact of Oil Products on Iran's Agricultural Economy Quarterly Journal of Economic Research, 43(4):117-132. (In Persian)

14. Shokohi, H. (2002). New perspectives on urban geography, Tehran Publication, Tehran University press. (In Persian).

Yousefi, A. (2003). Change patterns of unsustainable consumption, Environmental Quarterly, 37(4):86-93. (In Persian)