دوره و شماره: دوره 47، شماره 3، مهر 1395، صفحه 533-769 
الگویی از عوامل محدودکننده مصرف محصولات ارگانیک از دیدگاه متخصصان کشاورزی در شهرستان کرج: یک نظریه داده بنیان

صفحه 647-656

10.22059/ijaedr.2016.60236

رسول لوایی آدریانی؛ حسین شعبانعلی فمی؛ فرشید شریفیان؛ سعدی فتح الهی گلام بحری؛ علی امیری