اثر سیاست های حمایتی دولت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی بر امنیت غذایی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دانشگاه تهران

3 دانشگاه تهران

4 دانشجو

چکیده

با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در تولید، مصرف و ایجاد امنیت غذایی، کشورهای مختلف جهان اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه، با روش‌های مختلف بخش کشاورزی را مورد حمایت قرار می‌دهند. در مطالعه حاضر اثر سیاست‌های حمایت از مصرف‌کنندگان و حمایت از تولیدکنندگان بر امنیت غذایی در ایران در قالب الگوی VECM در دوره زمانی 1392-1368 مورد بررسی قرار گرفته‌است. سیاست‌های حمایت از مصرف‌کنندگان و حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی اثر مثبت و معنی داری بر شاخص امنیت غذایی در ایران دارد، به طوری‌که به ازای هر یک واحد افزایش در درصد حمایت از مصرف‌کننده، مقدار شاخص امنیت غذایی 0/228 واحد افزایش خواهد داشت. در واقع اگر مقدار ضریب فوق به صورت کشش بیان شود، به ازای افزایش یک درصدی در درصد حمایت از مصرف‌کننده، مقدار شاخص امنیت غذایی 0/06 درصد افزایش خواهد داشت. این در حالی است که به ازای هر یک واحد افزایش در درصد حمایت از تولیدکننده، مقدار شاخص امنیت غذایی 0/177 واحد افزایش می‌یابد. یعنی به ازای هر درصد افزایش در درصد حمایت از تولیدکننده، شاخص امنیت غذایی 0/01 درصد افزایش می‌یابد. ضریب ECM حاضر برابر با 0/489- می باشد. نشان دهنده ی آن است که در هر دوره 48/9 درصد از خطای عدم تعادل از بین خواهد رفت. لذا اعمال سیاست‌های حمایت از مصرف‌کنندگان به صورت هدف دار و حمایت از تولیدکنندگان در جهت افزایش بهره‌وری و تولید به منظور ارتقائ امنیت غذایی ضروری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها