بررسی همگرایی بلندمدت شدت مصرف انرژی و سیاست‌های حمایتی دولت در بخش کشاورزی(ارسال مجدد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 عضو هیئت علمی

چکیده

چکیده
باتوجه به اهمیت بخش کشاورزی و مصرف انرژی در این بخش، این مطالعه با هدف بررسی ارتباط حمایت‌های انجام گرفته از تولیدکنندگان و شدت مصرف انرژی به دنبال بررسی عملکرد گذشته و ارائه راهکاریی برای بهبود وضعیت در آینده می‌باشد. برای این منظور با کمک رهیافت الگوهای سری زمانی طی سال‌های 91-1360، همگرایی بلندمدت بین شدت مصرف انرژی و سیاست حمایت از تولیدکننده مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا با توجه به ماهیت داده‌ها از روش هم‌انباشتگی جوهانسون-جوسلیوس استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که با افزایش حمایت‌های دولت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی شدت مصرف انرژی کاهش یافته است. به‌طوری‌که در بلندمدت به ازای هزار میلیون ریال افزایش در میزان حمایت از تولیدکننده، شدت مصرف انرژی در بخش کشاورزی به اندازه 6-10×66/2- واحد کاهش می‌یابد. باتوجه به این نتایج پیشنهاد می‌شود که دولت در راستای اهداف هدفمندی یارانه‌ها، پرداخت عواید ناشی از هدفمندی به این بخش را در برنامه پنجم و ششم توسعه با جدیت بیشتری دنبال نماید.

کلیدواژه‌ها