ارزیابی همزمان کارایی تکنیکی و ریسک تولیدی سیب‌زمینی کاران استان اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی - دانشگاه تبریز

2 دانشگاه تبریز

چکیده

کشاورزی، در کشورهای کمتر توسعه یافته عمدتاً فعالیتی ریسکی است و معمولا همراه با این ریسک عدم کارایی نیز وجود دارد. لذا مطالعه همزمان ریسک و عدم کارایی در این بخش می‌تواند ما را به نتایج مطلوب-تری سوق دهد. مطالعه حاضر در جهت شناسایی عوامل مؤثر بر عدم کارایی و ریسک واحدهای تولیدی سیب-زمینی استان اردبیل صورت گرفته است. برای این منظور داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسش-نامه از 156 بهره بردار سیب‌زمینی استان اردبیل در سال 1391 جمع‌آوری شده است. در این مطالعه جهت نیل به هدف تحقیق به برآورد مدل‌های کمبهاکر (2002)، جانیک و همکاران (2003) که بر اساس مدل مرزی ایگنر و همکاران (1997) و میوسن و وندن براک (1977) به وجود آمده‌اند، اقدام گردیده است. مطابق نتایج به دست آمده نهاده آب تأثیری بر ریسک تولیدی این واحدها ندارد. نهاده‌های نیروی کار و ماشین‌آلات کاهنده ریسک بوده و نهاده بذر فزاینده ریسک می‌باشد. نهاده‌های بذر و نیروی کار میانگین کارایی را افزایش و نهاده-های آب و ماشین‌آلات میانگین کارایی را کاهش می‌دهند. جنسیت بهره‌برداران بر وارایانس کارایی و بر میانگین کارایی این واحدها تأثیری ندارد. بنابراین افزایش بکارگیری نیروی کار در جهت کاهش ریسک و افزایش میانگین کارایی این واحدها توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها