الگویی از عوامل محدودکننده مصرف محصولات ارگانیک از دیدگاه متخصصان کشاورزی در شهرستان کرج: یک نظریه داده بنیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

5 دانشجوی کارشناسی دانشگاه تهران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش نظریه‌پردازی در زمینه عوامل محدودکننده مصرف محصولات ارگانیک در استان البرز است. بدین منظور با استفاده از راهبرد پژوهشی نظریه پردازی داده بنیان عوامل محدودکننده مصرف محصولات ارگانیک با رویکردی کیفی و استقرایی مورد مطالعه قرار گرفت و با پشت سر گذاشتن مراحل مختلف نظریه‌پردازی، الگویی ازعوامل محدودکننده مصرف محصولات ارگانیک تولید گردید. در این مطالعه به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از 30 نفر از متخصصان رشته‌های مختلف کشاورزی مصاحبه به‌عمل آمد؛ که جامعه آماری مذکور به روش نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. مصاحبه با متخصصان تا نقطه اشباع تئوریکی پیش رفت و پس از تکمیل مصاحبه‌ها فرآیند کد گذاری در سه مرحله کد گذاری باز، کد گذاری محوری و کد گذاری انتخابی انجام شد. در مرحله کد گذاری محوری، مدل پارادیمی با لحاظ کردن پدیده اصلی، راهبردها، شرایط علی، پیامدها، شرایط مداخله‌گر و زمینه تدوین و ارائه گردید. در مرحله کد گذاری انتخابی یافته‌های مرحله قبل مورد توجه قرار گرفت و روابط میان آن‌ها به اثبات رسید و مقوله‌هایی که به بهبود و توسعه‌ی بیشتری نیاز داشتند، تکمیل شدند.

کلیدواژه‌ها