تحلیل وظایف مدیریتی مدیران گروه های آموزشی (مورد: مراکز آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده

هدف پژوهش حاضر تحلیل وظایف و عملکرد مدیران گروه های آموزشی از دیدگاه اعضای هیأت علمی مراکز آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان است. پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش اعضای هیأت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع رامین خوزستان، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی دانشگاه صنعتی خاتم الأنبیاء بهبهان به تعداد 148 نفر بود. نمونه آماری111 نفر تعیین و به شیوه نمونه گیری طبقه ای متناسب انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخت است که روایی آن از طریق پانل متخصصان و پایایی نیز با استفاده از آلفای کرونباخ (96/0= α) مورد تأیید قرار گرفت. نتایج نشان داد از دید پاسخگویان عملکرد نظارت و کنترل مدیران گروه ها در دانشگاه رامین نسبتاً نامطلوب، وضعیت موجود عملکرد برنامه ریزی و سازماندهی و ارزیابی در دانشگاه چمران نسبتاً نامطلوب، عملکرد برنامه ریزی و سازماندهی و مدیریت منابع انسانی در دانشگاه بهبهان نسبتاً مطلوب می باشند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد چهار عامل ویژگی های فردی- حرفه ای، مهارت های مدیریتی، رضایت شغلی و سوابق خدمت در مجموع 54درصد تغییرات متغیر عملکرد مدیران گروه های آموزشی را تبیین می کنند.

کلیدواژه‌ها