مقایسه روش های اقتصاد سنجی و شبکه‌های عصبی مصنوعی در پیش بینی مقدار واردات کنجاله ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی

چکیده

اهمیت پیش‌بینی متغیرهای اقتصادی برای سیاستگذاران وبرنامه‌ریزان و واحدهای اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. لذا، در دهه‌های اخیر، مدل‎های متنوعی برای این امر ابداع شده وبا هم به رقابت پرداخته‌اند. در مطالعه حاضر، مقدار واردات کنجاله ایران برای دوره 1400-1394 با استفاده از روش‌های اقتصادسنجی و شبکه عصبی مصنوعی پیش‏بینی شده است. برای این منظور از داده‌های دوره 88-1348 برای پیش‌بینی و آموزش شبکه و از داده‌های دوره 1393-1389 برای آزمون صحت پیش‌بینی‌های به دست آمده استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که شبکه عصبی پیشرو دارای خطای کمتر و عملکرد بهتری در مقایسه با روش اقتصاد سنجی ARIMA و هموارسازی نمایی برای پیش‌بینی مقدار واردات این محصول می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که مقدار واردات کنجاله در سال 1394 نسبت به سال گذشته‌اش، 32 درصد افزایش می-یابد. لذا لازم است که برای کاهش این مقدار واردات و تامین نیاز داخلی، سیاست‌های حمایتی از تولید داخلی صورت گیرد. همچنین برای کنترل این افزایش بی‌رویه در واردات کنجاله، سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان امر باید برنامه‌های لازم از جمله افزایش تعرفه را اعمال کنند. همچنین اعطای اعتبارات لازم برای تولید این محصول و تامین نیاز کارخانجات در فرآیند تبدیل به کنجاله، می‌تواند در راستای افزایش توان تولیدی و رقابتی داخلی این محصول موثر باشد.

کلیدواژه‌ها