ارزیابی میزان آگاهی کارشناسان کشاورزی استان تهران نسبت به کشاورزی دقیق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیچکدام

2 دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

چکیده
تحقیق حاضر با هدف ارزیابی میزان آگاهی کارشناسان کشاورزی نسبت به کشاورزی دقیق و با استفاده از روش توصیفی- همبستگی انجام گردید. جامعه آماری تحقیق را کارشناسان کشاورزی سازمان‌های جهاد کشاورزی استان تهران تشکیل دادند (153=N) که در نهایت 115 نفر از آن‌ها مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار اصلی تحقیق، پرسشنامه بود که روایی آن با کسب نظرات استادان گروه های مکانیک و ماشین‌های کشاورزی و ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس و همچنین متخصصان ماشین‌های کشاورزی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج مورد بررسی و اصلاحات لازم صورت گرفت. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون های آلفای کرونباخ و فرمول 20 کودر-ریچاردسون به ترتیب برابر 91/0 و 72/0 به دست آمد. یافته‌های تحقیق نشان داد میزان آگاهی کارشناسان نسبت به کشاورزی دقیق کم تا متوسط بود. بیشترین میزان آگاهی مربوط به سیستم مکانیابی جهانی، نمونه‌برداری بر اساس نوع خاک، مفهوم پایش عملکرد در هنگام برداشت محصول، سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای سیستم اطلاعات جغرافیایی، و عکس‌برداری هوایی و تصویر‌برداری ماهواره‌ای بود. نتایج حاصل از همبستگی نشان داد بین متغیرهای سن، سابقه‌کار، و سطح تحصیلات با میزان آگاهی نسبت به کشاورزی دقیق رابطه معنی‌داری وجود دارد. بین میانگین‌های میزان آگاهی نسبت به کشاورزی دقیق در رابطه با علاقه‌مندی به یادگیری فناوری‌های نوین، اطلاع از فعالیت‌های انجام شده، شرکت در کلاس‌های آموزشی، بازدید از مزارع تحقیقاتی، و کسب اطلاعات از طریق مقالات علمی و پژوهشی نیز تفاوت معنی‌داری مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها