دوره و شماره: دوره 47، شماره 4، دی 1395، صفحه 773-974 
9. برآورد ارزش اقتصادی نهاده های پرورش کرم ابریشم در استان مازندران

صفحه 879-886

10.22059/ijaedr.2016.61334

عبدالله عابدی پریجایی؛ محمد کریم معتمد؛ حسین شعبانعلی فمی؛ محمد کاوسی کلاشمی


14. بررسی استلزامات کارکردی نظام نوآوری نانو فناورانه در بخش کشاورزی ایران

صفحه 643-959

10.22059/ijaedr.2016.61470

روح اله ماقبل؛ کریم نادری مهدیی؛ احمد یعقوبی فرانی؛ مهدی محمدی