دوره و شماره: دوره 47، شماره 4، دی 1395، صفحه 773-974 
برآورد ارزش اقتصادی نهاده های پرورش کرم ابریشم در استان مازندران

صفحه 879-886

10.22059/ijaedr.2016.61334

عبدالله عابدی پریجایی؛ محمد کریم معتمد؛ حسین شعبانعلی فمی؛ محمد کاوسی کلاشمی