تحلیل عوامل موثر بر توانمندسازی کشاورزان؛ مطالعه موردی: استان اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

افزایش و تامین پایدار مواد غذایی، امنیت غذایی و ارتقاء بهره‌وری کشاورزی مستلزم افزایش کارایی، اصلاح ساختار مدیریتی و بازآفرینی کشاورزان می‌باشد.که آن‌هم نیاز به تغییرات اساسی در دانش، نگرش‌، مهارت و تغییرات رفتاری توانمندی در کشاورزان خواهد داشت. گفتنی است از اموری دانشی و مهارتی مسائلی هستند که از طریق آموزش حل می‌شود، گرچه مسائل انگیزشی به سختی حل می‌شوند ولی برنامه‌های آموزشی موثر به رفع بعضی از این مشکلات کمک می‌کند. هم چنین پتانسیل های محیطی، اقتصادی و اجتماعی بدلیل اینکه درون مایه‌های فضایی هر منطقه محسوب می‌شود و فعالیت در عرصه فضا را تسریع می‌کند از عوامل موثر در توانمند سازی کشاورزان محسوب می شود. هدف کلی مقاله تبیین عوامل موثر بر توانمندسازی کشاورزان می باشد .روش تحقیق از نوع تحقیقات پیمایشی تبیینی به شمار می‌رود. جهت جمع آوری اطلاعات از طریق پرسش نامه به کشاورزان ساکن در مناطق روستایی استان اردبیل که جامعه آماری تحقیق را شامل می شود مراجعه شد. که در این میان تعداد کل بهره برداران کشاورزی استان اردبیل 109187 برآورد گردید. هم چنین برای تعیین حجم نمونه بهره برداران کشاورزی ساکن در نقاط روستایی از طریق فرمول کوچران استفاده و درنهایت تعداد حجم نمونه تعداد بهره برداران کشاورزی 256 نفر تعیین گردید. افزون بر این برای تعیین روایی محتوای پرسش نامه ازنقطه نظرات کارشناسان مختلف نیز استفاده شد. هم چنین برای تعیین پایایی کمی پرسش نامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ و نرم افزار SPSS، استفاده شد. که در این تحقیق مقدار آلفای مذکور 75/0 محاسبه شد. در نهایت با استعانت از مدل تحلیل مسیر این نتیجه حاصل شد که عامل اقتصادی بیشترین تاثیر را در میزان توانمندسازی کشاورزان دارد و در مرحله بعد عامل اجتماعی، عامل محیطی و مجموع عوامل به ترتیب از عوامل تاثیرگذار در میزان توانمندسازی کشاورزان می باشد.

کلیدواژه‌ها


Afja, S.A. & Miri, A.(2009). Pattern of empowerment for promoting of the staffs performance. Journal of Iranian Management Sciences, 14, 149-169. (In Farsi)
Alinina, sh. (2004). Women empowerment, Journal of Management Studies, 5 (9), 5-29. 
Anster, J. (2004). Translation from the German of Preclude at the Faust,  Community Development Journal ,  4(8), 125-152.
Brief, A. & Motowildo, S. (1998). Prosaically organizational behaviors. Academy of Management Review, 11, 710-715.
Clayton, A. (2000). An Empirical Test of a New Theory of Human Needs. Organizational Behavioral and Human Performance,, 5(1),  142-148.
Fulllam, C. & Lando R. (2000). The triad of empowerment: leadership, environment and professional traits, Nursing Economic, 2(10), 54-57.
Hayes, B.E. (2003). How to measure empowerment, Quality progress, 27(2), 120.
Heidari, S, V. (2012). The empowerment: an essential step towards rural development, Journal of Geographical Researches, 27(3), 172.
Heidari, S.V. (2009). The role of empowerment knowledge of agricultural Jihad experts and farmers on agricultural development, Case Study, Ardabil Province,  A Thesis Presented for the Degree of Ph.D in Geography and Rural Planning, Faculty of Humanities, Tarbiat Modarres University. (In Farsi)
Ilyes, p. (2003). Am bivalents elites and conservative modernizers studying sideways in transnational  context institute of cultural anthropology and European ethnology, Journal of Political Economy, 2(11), 11- 25.
Kalantari, E. (1996). The Expansion of the science effects on agricultural development, Journal of Economy, Agriculture and development, 2(12), 169-176. (In Farsi)
Kanter, R.M.O. (2006). Power Failure in Management Cricuits. Harward Business Review. pp, 22-24.
Klantari, Kh., Shabanali,H., & Serosh, M. (2010). Survey of facilitators’ factors of the rural women economic empowerment, Case Study, Hamadan County, Journal of Rural and Development, 2, 108-109. (In Farsi)
Moghaddasi, A.(2001). The presentation of a model for empowerment of industry Experts, Journal of Successful Management Paiam. , 5(10), 25-53.
Mohmmadi, M. (2006). The empowerment of human force, Journal of Management Studies,2(10), 124-153.
Pathasarathy, G. (2002). Agricultural Development and Small Farmer Study of Andhra Pradesh, Bombay, Vikas Publications, pp. 121-124.
.
Riahi, B. (2005). The empowerment of human force: a duty of a necessary. Industry and Development, 2(10), 25- 32. 
Roknaldin Eftekhari, A., Porthri, M., & Heidari Sarban, V. (2009). Role of empowerment on agricultural development, Journal of Human Geography Reserches,69, 90-91.
Rosemary, H. (2000). Natural resource management issue and strategies, Addisionweily Publisher LTD, pp. 450-455.
Rosenberg, M. (1999). Society and the Adolescent Self-Image, Princeton, NJ. Princeton University Press, pp.680-681.
Rotemberg, J. (2004). Human relations in the workplace, Journal of Political Economy (August), 684-689.
Sarvanan, R. (2007). Privatization of Agricultural Extension Service in India - An Attitudinal Analysis, 1(2), 226-235.
Steain, J. (1997); Empowerment and Womans Health . Theory, Methods, and Practice, Journal of Health Politics, 2(5), 607-611.
Stiles, K. (2007). International Support for NGO in Bangladesh: Some Unintended Consequences, Lofla University, Chicago, Illinois, PP. 841-842
Storey, D. (2007). Issues of integration, participation and empowerment in rural development: The Case of LEADER in the Republic of Ireland, 15(3), 307-315.
Tubbs, S. (2003). The historical roots of self-managing work teams in the twentieths century: an annotated bibliography, In M.M. Beyerlein and .D.A. Johnson (Eds.). Advances in interdisciplinary studies of work teams. 39-66. Greenwich: JAI Press. 
Wallertein, N. (2005). Empowerment and health: the theory and practice of community development change in rural regions. Community Development Journal, 2 (10) , 15- 32.
Wellins, R., Byham, W., & Wilson, J. (2009). Empowerment teams: creating self-directed work groups that improve quality of agricultural productions productivity and participation, Group, Jossey-Bass, San Francisco.
White, S.C. (2006).  Depoliticizing development in the uses and abuse of participation, Development in Practice, 2(10), 67-68.
Windle, I. (2005). Efficiency through knowledge Financial Times, Administrative Science Quarterly, 4(3), 30-35.