بررسی تأثیر مکانیزاسیون کشاورزی بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

از آنجا که بخش کشاورزی به عنوان بزرگترین متولی تولید، تأمین مواد غذایی و امنیت غذایی می‌باشد، لذا نیاز به افزایش تولید در این بخش وجود دارد که منوط به تکنولوژی و سطح مکانیزاسیون است. لذا هدف این مطالعه بررسی تأثیر ضریب مکانیزاسیون کشاورزی بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی در ایران برای دوره زمانی 1392- 1363 و با استفاده از الگوی خود توضیح با وقفه توزیعی (ARDL) می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد در بلندمدت متغیرهای ضریب مکانیزاسیون و درآمد سرانه بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی تأثیر مثبتی گذاشته‌اند، در حالیکه متغیر شاخص قیمت غذا تأثیری منفی بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی داشته است. لذا پیشنهاد می‌شود که دولت از واردکنندگانی که ماشین‌آلات کشاورزی را وارد می‌کنند در برابر نوسانات نرخ ارز حمایت کند. همچنین با توجه به کوچکی و پراکندگی مزارع در ایران، به کارگیری تکنولوژی با مشکل مواجه است، لذا بومی‌سازی و ترویج تکنولوژی‌های سرمایه‌بر پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها