دوره و شماره: دوره 45، شماره 2، تیر 1393، صفحه 207-393 
تجزیه وتحلیل عوامل مؤثر بر پذیرش کشاورزی حفاظتی در استان فارس

صفحه 247-255

10.22059/ijaedr.2014.52161

سمانه عابدی؛ سعید یزدانی؛ ایراج صالح؛ حبیب الله سلامی؛ محمد رضا جهانسوز


زمینه‌یابی ایجاد بیمه شاخص آب‌و‌هوایی پیشنهادی در محصول گندم دیم شهرستان اهر

صفحه 383-393

10.22059/ijaedr.2014.52174

محمد قهرمان زاده؛ قادر دشتی؛ سمیرا افراسیابی؛ جواد حسین زاد؛ باب اله حیاتی