تأثیر ابعاد سرمایة اجتماعی بر نیت کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشگاه رازی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشگاه یاسوج

چکیده

پژوهش حاضر به ‏منظور بررسی تأثیر ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی بر نیت کارآفرینانة دانشجویان کشاورزی و توسعة مدلی در جهت تقویت آن انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل تمام دانشجویان سال چهارم کارشناسی رشته‏های کشاورزی دانشگاه یاسوج بود (N=196) که با استفاده از جدول نمونه‏گیری پاتن (2002) 130 نفر از آن‏ها به روش نمونه‏ گیری ساده تصادفی مطالعه شدند. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه‏ای شامل چهار متغیر نهفتة سرمایة اجتماعی شناختی، سرمایه اجتماعی ساختاری، سرمایة اجتماعی رابطه ‏ای و نیت کارآفرینانه بود. به ‏منظور بررسی روایی (اعتبار)، پایایی (اعتماد) و برازش متغیرهای نهفته و آزمون فرضیات پژوهش از روش مدل‏سازی معادلات ساختاری با به‏ کارگیری نرم‏افزار LISREL8.54 استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی (CFA) روایی، پایایی و برازش متغیرهای نهفته پژوهش را تأیید کرد. نتایج مدل معادلات ساختاری (SEM) نشان داد که سرمایة اجتماعی شناختی و رابطه ‏ای دانشجویان پیش‏بینی ‏کننده تغییرات نیت کارآفرینانة آن‏ها بودند؛ اما سرمایه اجتماعی ساختاری دانشجویان پیش‏بینی‏کنندة‏ تغییرات نیت کارآفرینانه آن‏ها نبود. در نهایت، با بحث و نتیجه‏گیری دربارة نتایج پژوهش، چند پیشنهاد کاربردی در جهت تقویت نیت کارآفرینانة دانشجویان کشاورزی برای کمک به مدیران، برنامه‏ ریزان و پژوهشگران نظام آموزش عالی کشاورزی ارائه شده است. 

کلیدواژه‌ها