اثر اطلاع رسانی در مورد کیفیت برنج بر رفاه مصرف کنندگان در شهر شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

2 استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده

بزرگ­ترین گروه برنامة غذایی هر انسان به طور معمول گروه غلات است. برنج دومین عضو بزرگ گروه غلات است که برخلاف غلات دیگر به صورت دانه سفید کامل و پخته مصرف می­شود، بنابراین ذائقه ­پسندی آن ممکن است از منطقه‌ای به منطقه دیگر متفاوت باشد. به طور کلی، معیار سلیقه مصرف­ کنندگان برنج بیشتر در کیفیت ظاهری دانه، اندازه و شکل ، چگونگی پخت، عطر، طعم و مزة آن است. در این راستا، تحقیق حاضر با هدف سنجش اثر تغییر کیفیت برنج بر رفاه مصرف­کنندگان انجام شده است. برای این منظور ضمن اطلاع­رسانی به مصرف‌کنندگان در مورد ویژگی‌های کیفی انواع برنج، رفاه مصرف‌کنندگان محاسبه شده است. داده ­ها با تکمیل پرسشنامه از 350 خانوار شهر شیراز به روش طبقه‌بندی تصادفی در سال 1389-1390جمع‌آوری شد. نتایج نشان داد متوسط رفاه ماهانة هر خانوار شمال شهر 5834 تومان، مرکز شهر 4776 تومان و جنوب‌ شهر 2338 تومان افزایش دارد و با دریافت اطلاعات به طور متوسط از مخارج برنج مصرف‌کنندگان شمال شهر 34 درصد، مرکز شهر30 درصد و جنوب ‌شهر 18 درصد کاهش می‌یابد؛ بنابراین اطلاع‌رسانی در مورد ویژگی‌های کیفی برنج رفاه مصرف‌کنندگان برنج شهر شیراز را افزایش می‌دهد؛ با وجود این اطلاع‌رسانی به ­تنهایی نمی‌تواند در کاهش مخارج برنج اقشار ضعیف جامعه نقش معنی­داری داشته باشد. علت این امر مخارج بالای زندگی، زیادبودن بُعد خانوار و قدرت خرید کم طبقات پایین جامعه است.

کلیدواژه‌ها