توانمندی فردی و حرفه ای کشاورزان شهرستان تفرش در به کارگیری عملیات مدیریت خشکسالی (مطالعه موردی: شهرستان تفرش)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار،دکترای ترویج و آموزش کشاورزی

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی توانمندی فردی و حرفه­ای کشاورزان دربارة میزان به‌کارگیری عملیات مدیریت خشکسالی شهرستان تفرش است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی، از نظر امکان کنترل متغیرها از نوع تحقیقات غیر آزمایشی، از نظر روش­شناسی تحقیق از نوع پس­رویدادی و از لحاظ پردازش داده‏ها از نوع علی ـ ارتباطی است. جامعه آماری تحقیق شامل همه کشاورزان شهرستان تفرش به تعداد 9061 نفر بود که بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه حدود 300 نفر برآورد شد. ابزار تحقیق پرسشنامه بود که با مصاحبه تکمیل شد. پایایی مقیاس به ­کاررفته در این تحقیق با مقدار میانگین کلی آلفای کرونباخ 848/0 و روایی پرسشنامه نیز با توجه به نظر استادان راهنما و مشاور تأیید شد. نتایج آزمون همبستگی نشان داد که بین میزان به­کارگیری عملیات مدیریت خشکسالی با متغیرهای مهارت و سطوح دانش فنی کشاورزان در مورد روش­ های مدیریت خشکسالی در سطح یک درصد رابطة مستقیم و معنادار و با متغیرهای سن و سابقة فعالیت­های کشاورزی در سطح یک درصد رابطة معکوس و معناداری وجود دارد. در نهایت، نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که سه متغیر سابقه فعالیت­های کشاورزی، سن کشاورزان و سطح توانمندی حرفه ­ای کشاورزان به ­ترتیب بیشترین تأثیر را بر متغیر وابستة تحقیق یعنی میزان به ­کارگیری عملیات مدیریت خشکسالی دارند و در مجموع این سه متغیر توانستند 45/0 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند.

کلیدواژه‌ها