مطالعه کمبودهای خدماتی گردشگری روستای ابیانه از دیدگاه گردشگران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد توسعه روستایی، گروه توسعه و اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 استادیار گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

روستای ابیانه با تنوعی از جاذبه­های طبیعی، تاریخی– فرهنگی، معماری و مذهبی یکی از روستاهای گردشگری شناخته‌شده در سطح ایران و البته در جهان است. بررسی کیفیت خدمات ارائه‌شده به گردشگران مطابق با پتانسیل‌های موجود این روستا در سطوح مختلف ضروری به نظر می رسد؛ چرا‌که گردشگری روستایی فعالیتی منبع‌پایه است و به جاذبه ­ها و نیز خدمات قابل ارائه در روستا وابسته است. هدف از تحقیق حاضر تحلیل برخی کمبودهای خدماتی موجود است که در افزایش رضایت گردشگران و رونق و توسعة پایدار گردشگری نقش مهمی را ایفا می‌کند. به منظور دست‌یافتن به این هدف، پس از تأیید پایایی و روایی، گردشگران 110 پرسشنامه را تکمیل کردند. در ادامه، پنج عامل استخراج‌شده به روش تحلیل عاملی یک واریانس تجمعی 95/69 درصدی را بیان کردند. اولین عاملی که 32/20 درصد از واریانس کل را بیان کرد "ضعف در معرفی جاذبه‌های طبیعی روستا" بود که مهم‌ترین عامل شناخته شد و دیگر عوامل به‌ترتیب "ضعف خدمات رفاهی، ضعف خدمات اقامتی، ضعف در معرفی آداب و سنن محلی روستای ابیانه و ضعف امنیت" بودند.

کلیدواژه‌ها