عوامل تأثیرگذار بر تمایل کشاورزان به ایجاد تشکل های آب بران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس اجتماعی شرکت مهندسی مشاور پورآب فارس و کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده

در مناطق روستایی، جایی که آب کمتر دادوستد می‌شود و اغلب به شکل یک نهادة ضروری مزرعه استفاده می‌شود، تشکل­های آب­بران می­تواند گزیداری برای مدیریت منابع آبی باشد. هدف این پژوهش بررسی سازه ­های تأثیرگذار بر تمایل کشاورزان به تشکیل تشکل­های آب­بران بوده است. جامعة این مطالعه شامل همة کشاورزان تحت پوشش شبکة آبرسانی بند فیض‌آباد بوده است (192 نفر) که 127 نفر از این افراد با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی برای انجام این مطالعه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده برای جمع­آوری داده­ها پرسشنامه بود که روایی صوری آن با استفاده از پانل صاحب‌نظران تأیید شد. برای بررسی پایایی آن نیز آزمون راهنما اجرا شد و آلفای کرونباخ آن بین 73/0ـ92/0 به دست آمد. یافته‌ها نشان داد که شش متغیر نگرش در مورد تشکل آب­بران، هنجار ذهنی، رضایت از عملکرد شرکت بهره­برداری، پیشینة اختلاف بر سر مسائل آب، مشارکت اجتماعی و آگاهی و اطلاعات در مورد تشکل­های آب­بران در مجموع قادرند 3/53 درصد از تغییرات در متغیر وابسته را پیش­بینی کنند.

کلیدواژه‌ها