بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب ‌شغل در بین دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران (مطالعه موردی: دانشکده اقتصاد و توسعه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج، دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده اقتصاد و توسعه، دانشگاه تهران

3 مربی دانشکده اقتصاد و توسعه، دانشگاه تهران

چکیده

اشتغال در توسعة اقتصادی و اجتماعی نقش مؤثری دارد و فرایند انتخاب ‌شغل یکی از مباحث مهم در این زمینه است. انتخاب‌ شغل از مهم‌ترین تصمیم‌هایی است که فرد در طول زندگی می‌گیرد. به ‌طور کلی، دانشجویان برای انتخاب ‌شغل با دو گزینه روبه‌رو هستند: مشاغل استخدامی و کارآفرینی. شناخت عوامل تأثیرگذار بر این انتخاب در بین دانشجویان به درک فرایند انتخاب ‌شغل و در نتیجه شناخت بهتر پدیدة اشتغال منجر می‌شود؛ از این ‌رو هدف کلی پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب‌ شغل در بین دانشجویان کشاورزی است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نوع تحقیقات همبستگی به شمار می‌آید. ابتدا، مدل‌های انتخاب‌ شغل ارائه شده است و سپس به بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب‌ شغل در بین دانشجویان پرداخته شد. جامعة مورد مطالعه شامل دانشجویان دانشکدة اقتصاد و توسعة دانشگاه تهران به تعداد 314 نفر است که با روش نمونه‌گیری در دسترس و به وسیلة فرمول کوکران حجم ‌نمونه 107 نفر تعیین شد. پایایی پرسشنامة مورد استفاده با ضریب آلفای ‌کرونباخ و روایی آن به شیوة صوری مورد تأیید بود. در پایان، به وسیلة رگرسیون لجستیک مشخص شد که نگرش به کارآفرینی، سن و تجربة ‌کارآفرینی متغیرهایی هستند که می‎توانند دو سطح انتخاب‌ شغل را از یکدیگر تفکیک کنند.

کلیدواژه‌ها