دوره و شماره: دوره 45، شماره 3، مهر 1393، صفحه 395-583 
بررسی عوامل مؤثر بر توسعة بیمة گندم در شهرستان همدان

صفحه 425-437

10.22059/ijaedr.2014.53161

کریم نادری مهدیی؛ احمد یعقوبی فرانی؛ حشمت اله سعدی؛ لیلا زلیخایی سیار


تأثیر روش‌‌ تدریس سازاگرا بر یادگیری دانشجویان کشاورزی در درس هوا و اقلیم‌شناسی

صفحه 511-519

10.22059/ijaedr.2014.53167

یوسف حجازی؛ فاطمه شفیعی؛ احمد رضوانفر؛ سید حمید موحد محمدی؛ جواد بذرافشان


کاربرد مدل‌های سیستمی در تحلیل تقاضای کالاهای خوراکی در ایران

صفحه 545-554

10.22059/ijaedr.2014.53171

جواد حسین زاد؛ فاطمه سهرابی اطهر؛ قادر دشتی؛ محمد قهرمانزاده


بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت‌های مردمی در طرح‌های عمران روستایی

صفحه 555-564

10.22059/ijaedr.2014.53172

مریم مورج؛ مهتاب پوراتشی؛ میرزا رضا آخوند زردینی؛ مجتبی سوختانلو