دوره و شماره: دوره 45، شماره 4، دی 1393، صفحه 585-794