راهکارهای بهبود کارکرد پارک های علم و فناوری در توسعه فناوری های کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشگاه تهران

2 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

3 استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده

هدف از انجام این تحقیق شناسایی راهکارهای بهبود کارکرد پارک‌های علم و فناوری در توسعه فناوری‌های کشاورزی است. پژوهش از لحاظ پارادایم، کمی و از لحاظ جهت‌گیری و هدف، کاربردی است. جامعه آماری تحقیق اعضای هیئت­ علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (200نفر) و کارشناسان شرکت مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران (170 نفر) بودند که با استفاده از فرمول کوکران 90 نفر از اعضای    هیئت­علمی و 60 نفر کارشناس و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق دو پرسشنامه کارشناسان و اعضای هیئت‌علمی بود که روایی آن را گروهی از استادان دانشگاه تهران در ابعاد روایی ظاهری و محتوایی تأیید کردند. پایایی ابزار تحقیق با ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که میزان پایایی برای پرسشنامة اعضای هیئت­ علمی83/0 و برای کارشناسان 92/0 بود. اطلاعات با استفاده از نرم­افزار Spss در دو بخش توصیفی و استنباطی تجزیه­وتحلیل شد. نتایج به­دست­آمده نشان داد که پنج راهکار اساسی به منظور توسعه فناوری‌های کشاورزی در پارک شامل بهبود سازوکارهای اداری پارک و توسعه حمایت‌ها از شرکت‌ها و افراد نوآور، تدوین سیاست‌ها و راهبردهای بلندمدت به منظور توسعة فناوری‌های کشاورزی، توسعه بازارهای محصولات کشاورزی، توسعه مؤسسات دانش­بنیان و منطقه‌ای­شدن فعالیت پارک‌ها است.

کلیدواژه‌ها