بررسی عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

3 استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

پژوهش توصیفی– پیمایشی حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان انجام شده است. جامعه آماری آن شامل کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان بود (449N=) که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 220 نفر به عنوان نمونه تعیین شدند. نمونه­گیری با روش طبقه‌ای با انتساب متناسب صورت گرفت. ابزار تحقیق پرسشنامه­ ای بود که روایی آن بر اساس نظر چند تن از کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان­های کردستان و زنجان و استادان دانشگاه تربیت مدرس تأیید شد. برای تعیین میزان پایایی بخش­های مختلف از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد (81/0 تا 91/0). داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS تجزیه‌و‌تحلیل شدند. استفاده از مقیاس مازلاک نشان داد که کارشناسان تحلیل عاطفی، مسخ شخصیت و موفقیت فردی را در سطح متوسط تجربه کرده­اند. یافته­ها نشان داد از میان متغیرهای مستقل تحقیق سن، سابقة کار در سازمان، رضایت شغلی، گرانباری کیفی نقش، ابهام نقش، استقلال شغلی و کم­باری نقش با فرسودگی شغلی رابطه معنی­دار داشتند. نتایج رگرسیون نشان داد متغیرهای رضایت شغلی، ابهام نقش، سابقة کار، گرانباری کیفی نقش و کم‌باری نقش در فرسودگی شغلی مؤثر بوده­اند. این متغیرها در مجموع حدود 23 درصد از تغییرات متغیر فرسودگی شغلی را تبیین کرده­اند.

کلیدواژه‌ها