بررسی مشکلات به‌کارگیری تلفن همراه در ارائه خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی در استان زنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعة روستایی، دانشگاه زنجان

2 استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

چکیده

تحقیق توصیفی- پیمایشی حاضر با هدف بررسی مشکلات به‌کارگیری تلفن همراه در ارائة خدمات مشاوره­ای، فنی و مهندسی کشاورزی انجام گرفته است. جامعة آماری تحقیق شامل 218 نفر از کارشناسان شرکت­های خدمات مشاوره­ای، فنی و مهندسی کشاورزی در استان زنجان بود که بر اساس جدول کرجسی- مورگان 102 نفر از آنان با روش نمونه­گیری طبقه­ای برای تحقیق انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه­ استفاده شد و روایی آن با نظر اعضای هیئت‌علمی دانشگاه­های تهران و زنجان به تأیید رسید. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق پیش‌آزمون صورت گرفت و مقدار آلفای کرونباخ محاسبه‌شده برای مقیاس­های اصلی پرسشنامه بیشتر از 75/0 به دست آمد. به منظور تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از نرم­افزار SPSSWin18 استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که در حدود 08/61 درصد از کل واریانس مشکلات به‌کارگیری تلفن همراه در ارائة خدمات مشاوره­ای، فنی و مهندسی کشاورزی در استان زنجان را پنج عامل مالی- شبکه­ای، روان‌شناختی، ناسازگاری فناوری با خدمات مشاوره­ای، آموزشی- حرفه­ای و فردی- زیرساختی تبیین می­کنند.

کلیدواژه‌ها