شناسایی عوامل بازدارنده کسب وکار پرورش ماهیان گرم آبی در استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور واحد گرگان

چکیده

این تحقیق با هدف شناخت عوامل بازدارندة کسب­وکار پرورش ماهیان گرم­آبی در استان گلستان انجام شده است. تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعة آماری تحقیق شامل 147 نفر از آبزی­پروران پرورش­دهندة ماهیان گرمابی بودند که به شیوة تمام‌شماری همة آنان انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است که برای تعیین روایی آن از نظر متخصصان شیلات و ترویج کشاورزی استفاده شد. برای به­دست­آوردن پایایی ابزار تحقیق 30 پرسشنامه در خارج از منطقة جغرافیایی تحقیق تکمیل شد و در نتیجه مقدار ضریب آلفای کرونباخ 76/0 به دست آمد. به منظور تحلیل داده­ها از تحلیل عاملی استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد موانع زیرساختی، حمایتی، بهداشتی، محیطی، سیاست­گذاری، حقوقی- اقتصادی، اقتصادی، بهداشتی- محیطی، اقتصادی- سیاست­گذاری و آموزشی بازدارنده­های پرورش ماهیان گرم آبی در استان گلستان بوده است. اعطای وام کم­بهره به مقدار کافی و در زمان مناسب به تولیدکنندگان، افزایش برگزاری دوره­های آموزشی ترویجی با موضوعات مختلف مرتبط با پرورش ماهیان گرم آبی و حل مشکلات حقوقی مربوط به مالکیت و تأمین آب تولیدکنندگان از پیشنهادهای این مطالعه بوده است.

کلیدواژه‌ها