شناسایی رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

2 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

3 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی رابطة رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان انجام شده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی است. رضایت شغلی از طریق پرسشنامة شاخص توصیف شغل (JDI) و تعهد سازمانی از طریق پرسشنامة آلن و می‌یر بررسی و سنجیده شد. جامعة آماری این پژوهش شامل کارکنان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان با تحصیلات دیپلم و بالاتر به تعداد 210 نفر بوده است. حجم نمونة آماری مورد مطالعه با استفاده از جدول مورگان 134 نفر تعیین و به شیوة کاملاً تصادفی انتخاب شد. برای تعیین سطح رضایت شغلی و تعهد سازمانی بین کارکنان روش فاصلة انحراف از میانگین (ISDM) به کار گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که سطح رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان متوسط است. از میان ابعاد رضایت شغلی رضایت از همکار بالاترین میانگین (13/33) و رضایت از پرداخت کمترین میانگین(57/5) را داشتند. از بین ویژگی‌های فردی تنها سابقة کار با اطمینان 99 درصد با تعهد سازمانی و رضایت شغلی رابطة آماری مثبت و معنی‌داری را نشان داد. بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی با اطمینان 99 درصد رابطة آماری مثبت و معناداری وجود داشت.

کلیدواژه‌ها